Miroslav Milošević

 

Rođen je u Prištini 1948. godine. Gimnaziju je završio u Beogradu 1967. godine, a Pravni fakultet s odličnim uspehom, takođe u Beogradu 1971. Iste godine upisao se na poslediplomske studije pravnoistorijskog smera na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 1979. godine, a 1983. je na istom Fakultetu odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti rimskog prava.

Za asistenta na predmetu Rimsko pravo izabran je 1972. godine, a za docenta na tom predmetu 1984. godine. U tom periodu je učestvovao u obavljanju svih oblika nastave na opštem kursu i poslediplomskim studijama, kao i u drugim stručnim i naučnim aktivnostima Katedre za pravnu istoriju. U cilju naučnih istraživanja koristio je kraće studijske boravke u Parizu i Rimu.

 

Među naučnim radovima treba pomenuti

Agrarno zakonodavstvo rimske republike (magistarski rad, 1979), Rimska zemljišna svojina u klasičnom i postklasičnom pravu (doktorska disertacija, 1983), kao i izvestan broj manjih studija, uglavnom iz oblasti svojine i agarnih odnosa u Rimu ("O poreklu possesseio agri publici", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1980/3-4,185-199; "Počeci agrarnih borbi u Rimu", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1985/1, 98-109; "Neka zapažanja o rimskom shvatanju svojine", Arhiv za pravne i društvene nauke, 12/1989, 105-114, i dr.).