Dr Dragoljub Atanacković,

redovni profesor za predmet KRIVIČNO PRAVO

 

Rođen je 13. januara 1934.godine. Godine 1960. izabran je za asistenta za predmet Krivično pravo. Godine 1965. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja. Godine 1967. izabran je za docenta za predmet Krivično pravo, a 1975. ponovo je izabran u isto zvanje. Za vanrednog profesora izabran je 1978, a za redovnog profesora 1983.godine.

 

Objavljene knjige:

Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja, Beograd, 1967; Kriterijumi odmeravanja kazne, Beograd. 1975; Krivično pravo -posebni deo, Beograd, 1978, 1979, 1981. i 1985; Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima (koautorski rad), Novi Sad, 1987; Penologija, Beograd, 1988.

 

Važniji članci:

Actiones liberae in causa u savremenom krivičnom pravu, „Anali PFB", 1/1966; Odnos društvene opasnosti i protivpravnosti kao elemenata opšteg pojma krivičnog dela, „Anali PFB", 2/1969; Krivična dela kvalifikovana težom posledicom ili naročitom okolnošću, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1972; Pojam zablude u krivičnom pravu, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1/1977; Objektivni uslovi inkriminacije u jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu, „Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru:, II—Š/1980-1981; Prilog definisanju opšteg pojma krivičnog dsla, „Anali PFB", 5/1990.

 

Bio je sekretar Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju i predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije. Član je međunarodnog udruženja Societe Jean Bodin".