Vesna Besarović

 

Rođena je 21. avgusta 1946. god. u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1968. sa prosečnom ocenom 9,52 i iste godine se upisala na poslediplomske studije i zaposlila u Institutu za spoljnu trgovinu kao asistent. Na Pravni fakultet primljena januara 1973. na mesto asistenta za Privredno pravo. Magistrirala 1973. a doktorsku disertaciju na temu "Pravni aspekt prenosa tehnološkog znanja u zemlje u razvoju" odbranila juna 1976. na Pravnom fakultetu u Beogradu. U zvanje docenta za Privredno pravo i Autorsko pravo i pravo industrijske svojine izabrana je 1977, u zvanje vanrednog profesora 1985. i u zvanje redovnog profesora za iste predmete 1990. godine.

Više puta je boravila u inostranstvu, po osnovu stranih stipendija i studijskih boravaka (Nemačka, SAD, Švajcarska, Francuska). Govori, čita i piše engleski i francuski a služi se nemačkim i italijanskim jezikom. Pored redovne nastavno-pedagoške aktivnosti na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Besarović je više godina držala predavanja na Pravnim fakultetima u Kragujevcu, Banja Luci i Mostaru i predmet Autorsko pravo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je kao član jugoslovenske delegacije na diplomatskim konferencijama u Hagu, Ženevi i dr. i bila član Pravnog saveta SMIP-a.

Sada je dr Besarović upravnik francusko-jugoslovenskog odeljenja za specijalističke studije u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom iz Nansija (Francuska) za pravo Evropske unije, član upravnog odbora Holding kompanije "Ratko Mitrović", arbitar u Međunarodnoj trgovinskoj arbitraži u Parizu, arbitar i član Predsedništva Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu, član Komisije za polaganje pravosudnog ispita pri Vrhovnom sudu Srbije, član Upravnog odbora Jugoslovenskog udruženja za intelektualnu svojinu, pravni savetnik Skupštine Grada Beograda za međunarodne privredne ugovore, ekspert Agencije EU za rekonstruciju – SCEPP.

Autor je većeg broja članaka objavljenih u jugoslovenskim i stranim časopisima. Važnije knjige i monografije novijeg datuma su:

 

1.    Monograph on Serbia and Montenegro for the International Encyclopedia of Intellectual Property, Kluwer Law, Leuven, 2001, 200 strana;

2.    Intelektualna svojina, udžbenik, Beograd, 2000. 400 strana;

3.    Međunarodne konvencije o intelektualnoj svojini, Beograd, 1999, 400 strana;

4.    Enciklopedija građanskog prava, 45 odrednica, Beograd, 1995,

5.    Deregulacija viših oblika privredne saradnje sa inostranstvom, Beograd, 1990.