Dr VLAJKO BRAJIĆ

redovni profesor za predmet RADNO PRAVO

 

 

Rođen je 10. maja 1939.godine u Lipovu kod Kolašina. Osmogodišnju školu i dva razreda gimnazije je završio u Kolašinu, a Višu realnu gimnaziju u Bijelom Polju. Na Pravni fakultet u Beogradu se upisao 1958. na kome je diplomirao 1962. Iste, 1962. godine, upisao se na poslediplomske studije Pravnog fakulteta u Beogradu i 1964. pložio usmeni doktorski ispit. Odmah je otišao na odsluženje vojnog roka a no povratku,septembra 1965, počeo da radi na Pravnom fakultet, kao asistent za Radno pravo s osnovama sociologije rada. Jedno vreme pre odlaska na odsluženje vojnog roka, za vreme poslediplomskih studija, ra-dio je kao asistent za Radno pravo na Višoj školi za kadrove socijalnog osiguranja u Beogradu.

 

Pošto je promenjen sistem sticanja doktorata, ne želeći da doktorira u žurbi prelaznog roka, preorijentisao se na izradu magistarskog rada koji je odbranio 1968. pod naslovom: Zasnivanje radnog odnosa sa stanovišta ostvarivanja prava na rad. Godine 1971. je odbranio doktorsku disertaciju Problemi zapošljavanja u uslovima tehnološkog progresa sa posebnim osvrtom na delatnost međunarodie organizacije rada. Godine 1973. biran je za docenta; 1978. za vanrednog profesora; a 1983. za redovnog profesora za Radno pravo sa osnovama sociologije rada. U toku proteklih godina učestvovao je y nastavi iz predmeta: Sudsko organizaciono pravo a ranije i Uvod u pravo. Pored osnovnog predmeta na posledi-plomskim studijama držao je nastavu iz specijalnih kurseva Migracije radi zapošljavanja i Međunarodnog radnog i socijalnog prava.

 

Profesor Brajić je objavio oko 150 radova. Najznačajnije monografije i drugi radovi su: Problemi zapošljavanja u uslovima tehnološkog progresa, Beograd, 1972, 149; Radno pravo u praksi, (sudska praksa), Beograd, 1974, 430; Radno pravo. (udžbenik za studente), Beograd, 1980, 1983, 1987, 1989. i 1991; Labour Law and Labour Relations in Yugoslavia, International Enc. for Labour Law and Labour Relations, Kluwer - Deventer, p. 169 The Netherland, 1982: Š. Komentar zakona o Osnovnim pravima iz radnog odnosa, Beograd, 1989. i dr. U drugim radovima i člancima (oko 100 radova) profesor Brajić js pisao o pravu na rad, zapošljavanju, zasnivanju i prestanku radnog odnosa i odgovornosti. U radovima objavljenim na stranim jezicima (najvećim delom na engleskom) pisao je o jednakosti kod zapošljavanja, zabrani diskriminacije, pravu na rad, pravima radnika koji su postali tehnološki višak, samoupravljanju kolektivnim ugovorima i tzv. iidustijskim odnosima(sindikatu, participaciji, odnosima radnik - poslodavac i država). Ukupno na stranim jezicima ima objavljeno oko 20 radova.

 

Profesor Brajić je učestvovao u nastavi na univerzitstima u Kragujevcu, Novom Sadu i Titogradu. Na poslediplomskim studijama i odbranama  magistarskih  i  doktorskih  teza učestvovao je na univerzitetima u Nišu, Skoplju, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Osijeku. U inostranstvu je držao predavanja na univerzitetima: Poznanj, Vroclav, Lođ i Varšava (Akademija nauka) - Poljska; Mesina i Katanija - Italija; Pravni fakultet Univerziteta u Londonu; Luven, Belgija. Predavanja drži na Međunarodnoj letinjoj školi za uporedno radno pravo i Socijalno osiguranje (poslediplomske studije) u Segedinu - Mađarska. Stručni i studijski boravci u inostranstvu: 1964 - Francuska (Stipendija Međunarodnog univerziteta za uporedno pravo); 1967 - Poljska i 1970 - SAD (stipendije na osnovu međuuniverzitetske razmene); 1976 –Skandinavske zemlje; i1987-Engleska(sredstva Zajednice za naučni rad). Godine1978. U svojstvu prodekana Pravnog fakulteta u SAD učestvovao u izučavanju sistema pravnih studija u SAD (srsdstva Udruženja pravnih fakulteta SAD). Učešće u međunarodnim projektima i redakcima: International Encyclopaedia of Laws, Deven­ter, The Netherlands: član međunarodnog redakcijskog saveta časopisa „The International Journal of Compartive Labour Law and Industrial Relationas", Leicester, Engleska; učesnik u naučnoistraživačkom projektu: „Čovek i rad", Lođ - Poljska.

 

Ostale stručne aktivnosti na Univerzitetu i van Univerziteta: prodekan Pravnog fakulteta u Beogradu (1977-1979), direktor Međunarodnog univerzitetskog centra za društvene nauke Univerziteta u Beogradu; sudija suda udruženog rada (1975-1987) (Osnovnog suda i Suda udruženog rada Srbije); član Zakonodavnopravne komisije Skupštine SR Srbije (1977-1982); predsednik Komisije za međunarodno radno pravo pri Savetu za međunarodno-pravne poslove SSIP-a (1979-1981); ekspert sindikalnog dela Jugoslovenske delegacije na redovnim zasedanjima Međunarodne konferencije rada (1982-1987).

 

Od društvenih priznanja za rad dobio je Orden rada sa zlatnim vencem, Plaketu Grada Beograda i Plaketu Sudova udruženog rada povodom desetogodišnjice rada.