Dr Vojin DIMITRIJEVIĆ,
redovni profesor za predmete MEĐUNARODNO PRAVO I MEĐUNARODNI ODNOSI

Rođen je 9. jula 1932. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu februara 1956. Pre dolaska na Pravni fakultet bio je administrativni sekretar Jugoslovenske grupe Interparlamentarne unije i asistent-istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Godinu dana (1956-1957) proveo je kao stažist u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Za asistenta je izabran 1960, za docenta 1968, a za vanrednog profesora 1977. godine. Redovni profesor je od 1983. godine.

Stekao je doktorat nauka 9. jula 1965. godine disertacijom Pravo utočišta na teritoriji strane države - teritorijalni azil.

Član je Komiteta za ljudska prava od 1983 (izvestilac od 1987. do 1989, potpredsednik od 1989). Bio je član Izvršnog komiteta Svetbke federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi u periodu 1969-1985 (potpredsednik od 1979. do 1983), potpredsednik International Studies Association y intervalu 1985-1986, a predsednik Akademskog saveta Instituta za istraživanje mira i politike bezbednosti Univerziteta u Hamburgu od 1981.

Generalni sekretar Saveza udruženja za UN Jugoslavije bio je od 1967. do 1983. Član je uredništava Jugoslovenske revije za međunarodno pravo", „Anala Pravnog fakulteta u Beogradu" i časopisa „Forum - čovek i pravo". Bio je predsednik Saveta Pravnog fakulteta u Beogradu (od 1987.godine), predsednik Jugoslovenskog foruma za ljudska prava i pravnu sigurnost građana od njegovog osnivanja (1988.godine), šef Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose (od 1985. do 1989. godine).

Najvažniji objavljeni radovi:

Teritorijalni azil, Beograd. 1969; Međunarodne organizacije (sa dr O. Račićem) 1971,1978, 1980,1988; Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima, Beograd, 1973; Međunarodni odnosi (s dr R. Stojanovićem), Beograd, 1977.1979,1988; Terorizam, Beograd, 1982; The Roles of the Human Rights Committee, Saarbrucken , 1985; Strahovlada, Beograd, 1985; Human Rights Today, Beograd, 1988 (prevedeno na francuski i španski); Freedom of Opinion and Expression, y: A. Rosas and J. Helgesen, Human Rights in a Changing East-West Perspective, London-New York, Pinter, 1990.