Dr Miroslav Đ. Đorđević,

redovni profesor za pred KRIVIČNO PRAVO

 

Rođen je 26. februara 1926. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 19. juna 1950 (sa ocenom 9,08). Doktorat pravnih nauka na istom Fakultetu je stekao 4. januara 1963. godine. Studirao je uporedno pravo na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Luksemburgu 1959. i 1960. godine.

 

Od 1946. bio je službenik na administrativnim i pravnim poslovima u Advokatskoj komori u Beogradu. Od 1952. je poslediplomski stipendista u zvanju mlađeg pravnog referenta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Asistent za predmet Krivično pravo na istom Fakultetu postaje 1955. r. Docent je za predmet Krivično pravo od 1964, vanredni profesor od 1969. a redovni profesor od 1978. godine.

 

Važniji rzdovi prof. Đorđevića su: Krivično pravo- opšti deo (koautorŽ. Jovanović, više izdanja), Krivičio pravo - posebii deo (koautor M. Radovanović, više izdanja), Osnovi opšteg dela krivičnog prava (koautor), Praktikum za krivično pravo - opšti deo (više izdanja), Praktikum za krivičio pravo- posebni deo (više izdanja), Komentar krivičnog zakona SFRJ (koautor, više izdanja), Komentar krivičnih zakona SR Srbijs, SAP Kosova i SAPVojvodine(koautor, više izdanja), Komentar Krivičnog zakona SR Srbije (koautor, više izdanja), Komentar Krivičnog zakona SR Srbije (koautor). Od monografija se ističu Privredni prsstupi,  Krivična odgovornost pravnih lica, Delikti kaznenog gprava (koautor A. Mihajlovski), a od studija Novčani iznosi u krivičnom zakonodavstvu u uslovima visoke inflacije, Krivična dela i privredni prestupi u udruženom radu. Pored toga objavio je preko stotinu članaka, generalnih i nacionalnih referata ia kongresima i drugim naučnim skupovima u inostranstvu (Strazbur, Upsala, Ekseter, Peskara, Amsterdam, Teheran, Budimpešta, Keln, Karakas, Pariz, Beč i dr.), referata na savetovanjima i drugim naučnim skupovima u zemlji. Držao je predavanja na većem broju univerziteta u zemlji i inostranstvu.

 

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prodekan Fakulteta, predsednik Nastavno-naučnog veća, Šef Katedre za krivične nauke, upravnik Odeljenja Pravnog fakulteta u Beogradu u T. Užicu, predsednik ili član većeg broja komisija i drugih tela na Fakultetu i Univerzitetu. Predsednik je Sekcije Udruženja univerzitetskih nastavnika na Pravnom fakultetu u Beogradu. Van Fakulteta je bio predsednik Saveznog stručnog saveta za pravosuđe, član Republičkog komiteta za zakonodavstvo SR Srbije, član komisije za izradu Krivičnog zakona SFRJ, član komisije za izradu Zakona o privrednim prestupima, član radne grupe Ustavne komisije za izradu amandmana na Ustav SR Srbije za pitanja pravosuđa, ustavnog sudstva, ustavnosti i zakonitosti, predsednik komisije za izradu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona SFRJ, član komisije za izradu novog Krivičnog zakona SFRJ, predsednik komisije za izradu novog Krivičnog zakona Republike Srbije i predsednik ili član većeg broja komisija i radnih grupa za izradu drugih zakona, član uprave Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju SR Srbije. Član je redakcije časopisa „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo" i redakcije časopisa „Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja."