ZLATIJA Đukić-Veljović

Rođena je 1939. godine u Šapcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, s odličnim uspehom. Na Pravni fakultet u Beogradu upisala se 1958. godine, a diplomirala na istom Fakultetu juna 1962. s najboljim uspehom u generaciji. Posle diplomiranja zaposlila se i tri godine radila u Institutu za uporedno pravu u Beogradu, u svojstvu asistenta u oblasti javnog prava. Kao asistent pohađala je 1963. Godine nastavu na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Strazburu, i završne ispite položila s odlikom. Avgusta 1965. godine izabrana je za asistenta za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu

Magistarski rad Neki problemi razvitka federalizma u Jugoslaviji odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1967. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Sovjetski federamizam i njegov razvitak odbranila je 1970. godine. Tu svoju disertaciju objavila je 1971. godine.

Maja 1972. godine izabrana je za docenta za predmet Ustavno pravo, a marta 1978. izabrana je za vanrednog profesora na istom predmetu. U proteklom periodu obavljala je sve nastavne aktivnosti na redovnom kursu i na poslediplomskim studijama. Istovremeno se bavila i naučnoi-straživačkim radom u oblasti Ustavnog prava, objavljujući odgovarajuće radove i učestvujući u naučnoi-straživačkim projektima.

Pored doktorske disertacije, među značajnijim objavljenim radovima nalaze se monografski radovi: Aktualna pitanja jugoslovenskog federalizma (Institut pravnih nauka, Meksiko), i Delegatski sistsm („Radnička štampa", Beograd).   Objavila je  više  članaka o različitim temama u oblasti ustavnog prava.

Od 1985. godipe obavlja u volonterskom statusu dužnost sudije Ustavnog suda Republi-ke Srbije.