Dr Dušan Jakovljević

 

 

Rođen je 5. novembra 1933. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1959. godine. Po završenim studijama radio je u Sekretarijatu za opštu upravu Izvršnog veća SR Srbije. U decembru 1961. godine izabran je za asistenta  za  predmet  Krivično pravo. Godine 1965. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Krivična dela protiv slobode i prava građana u jugoslovenskom krivičnom pravu. Oktobra 1970. godine izabran je za docenta, a od januara 1983. godine je u zvanju vanrednog profesora za Krivično pravo,

 

Bibliografija najznačajnijih radova prof. Jakovljevića obuhvata:

Krivična dela protiv slobode i prava građana (objavljena doktorska disertacija), Beograd, 1969; Neovlašćeno otkrivanjs tajne, „Anali PFB" 2-3/1967; Pravno dejstvo krivične osude za građansku parnicu, "Pravni život". 3/1968; Pripremne radnjs kao krivično delo, „Anali PF1G. 2/1968; Krivično delo narušavanja nepovredivosti stana, „Pravni život", 5/1969; Rehabilitacija u krivičnom pravu, (monografija), Beograd, 1981 (II izdanje izmenjeno i dopunjeno, 1990); Krivično delo ubistva više lica, „Anali PFB", 3-4/1970; Pokušaj krivičnog dela, „Anali PFB", 5-6/1971; Krivično delo ubistva na svirep način, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1975; Krivično delo odavanja službene tajne. „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 2/1976: Prestanak mera bezbednosti i pravnih posledica, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3-4/1981: Brisanje osude, „Pravni život", 2/1982; Otmica vazduhoplova, „Pravni život", 5/1982; Krivično delo iznuđivanja iskaza, „Bezbednost", 2/1982; Rehabilitacija osuđenika, „Anali PFB", 1-3/1991.

 

Van Pravnog fakulteta u Beogradu držao je predavanja, vežbe i ispite iz predmeta Krivično pravo na Pravnom fakultetu u Titogradu školske 1971/72. godine. Počev od školske 1979/80. godine držao je predavanja, vežbe i ispite na Odeljenju Pravnog fakulteta u Titovom Užicu.

Učestvovao je na više naučnih skupova (Međunarodni kongres za kriminologiju, u Beču, 1971; VII međunarodni kongres za kriminologiju, Beograd, 1973; Jugoslovensko-poljski sastanak, Beogad 1976; VIII međunarodni kongres za kriminologiju, Lisabon 1978; IX međunarodni kongres za kriminologiju, Beč, 1983, Jugoslovensko-italijanski pravnički susreti Beograd, 1983; 55. zasedanje Generalne Skupštine Interpol-a, Beograd 1986).

 

Na Univerzitetu u Kelnu u toku 1970. godine proveo je dva meseca na studijskom boravku. U toku školske 1973/74. godine takođe je proveo dva meseca na studijskom boravku na Univerzitetu i Gete Institutu u Getingenu (SR Nemačka). U periodu april-maj 1976. boravio je na Univerzitetu u Poznanju i Univerzitetu u Varšavi, a na Univerzitetu Pariz I boravio je kraće vreme 1985,1987. i 1988. godine radi prikupljanja naučne građe za rad na monografiji Terorizam u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu, koja je u štampi.

Bio je delegat Pravnog fakulteta u Veću udruženog rada Skupštine opštine Palilula, član Izvršnog odbora Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, član Komisije za naučna zvanja Republičke zajednice nauke Srbije i dr.