Marina Janjić Komar

 

Rođena je 1. maja 1950. godine u Novom Pazaru. Upisala se na Pravni fakultet u Beogradu i diplomirala 1972. godine kao najbolji student generacije. Akademsku karijeru je započela marta 1973. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta. Pored magistarske teze pod naslovom Utvrđivanje vanbračnog roditeljskog odnosa u našem pravu, odbranila je s odlikom doktorsku disertaciju Pravo deteta na život i zdravlje, maja 1981. godine. Za redovnog profesora za predmet Porodično pravo izabrana je 1998. godine.

Domen porodičnih odnosa predmet je intenzivnih reformi u uporednom pravu i s aspekta ljudskih prava, posebno prava deteta. Dinamika razvoja prava prati se u dve monografije: Prava dece u porodičnim odnosima i Prava deteta-prava čoveka iz 1996. godine (koautorski rad). Promene u porodičnim odnosima i trend razvoja u zemljama Istočne Evrope predmet je razmatranja četvrtog toma odeljka 10 International Encyclopedia of Comparative Law pod naslovom The family in Post-Socialist countries (koautorski rad). Za studente osnovnog kursa pripremila je udžbenik Porodično pravo koji je prihvaćen na više univerziteta u zemlji i u kojem se postavlja temelj za interpretaciju porodice kao ljudske zajednice. Ovaj koncept porodice razvija se analitički u dva članka s aspekta treće generacije ljudskih prava: "Pravo na porodični život", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2001 i "Porodična prava kao ljudska prava", Pravni život 2001 godine. Poslednje, četvrto izdanje udžbenika objavljeno je u Beogradu 1999. godine (koautorski rad). Za produbljeni kurs na poslediplomskim studijama pripremila je knjigu Veza generacija (koautorski rad). Za savremene probleme ustanovljavanja porodičnih odnosa značajan je članak "Pravo na asistiranu reprodukciju", objavljen u časopisu Filozofskog društva Srbije Teorija 1992 godine. Sada radi na projektu Maloletničko pravosuđe pri Jugoslovenskom Centru za prava deteta.

Pored rada na poslediplomskim studijama u svojstvu mentora, bila je član Komisije za izradu novog Zakona o porodici Srbije i osnivač Jugoslovenskog Centra za prava deteta.