Dr ZAGORKA JEKIĆ,
redovni profesor za predmet KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Rođena je 1939. godine u Kikindi, gde je stekla osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1962. godine. Posle završenih pravnih studija radila je u Institutu za kriminološka i kriminalistička istraživanja. U tom Institutu bila je angažovana na različitim naučnoi-straživačkim radovima timskog karaktera. Prvog oktobra 1966. godine započeo je njen rad na Pravnom fakultetu u Beogradu u svojstvu asistenta za predmet Krivično procesno pravo. Za docenta je izabrana marta 1978, za vanrednog profesora oktobra 1983, a za redovnog profesora novembra 1988. godine.

Napisala je veći broj radova, i to:

Knjige:

Krivično procesno pravo, udžbenik, četiri izdanja (1982, 1985,1988. i 1990);

Dokazi i istina u krivičnom postupku, izd. Centra za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu, 1989, 111;

Istorijski razvoj suđenja u krivičnim stvarima u SFRJ (magistarska teza), 1970, 265;

Krivično procesno ppavo u praksi, Beograd, 1973, 422;

Odvojeno mišljenje kod donošenja sudskih odluka u krivičnim stvarima (doktorska disertacija, 1976), štampana u Centru za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu 1983,140;

Uslovna osuda, sudska opomena, oslobođenje od kazne, izd. Instituta za kriminološka istraživanja, 1975, timska studija (3. Jekić: str. 23-51,147-158, 207-220 i 240-249);

Praktikum za krivično procesno pravo, dva izdanja, 1980. i 1990.

Članci (izbor značajnijih):    .

Pojam niskih pobuda, „Anali PFB", 1967,1;

Određivanje koristoljublja u krivičnom pravu, „Anali PFB", 1967/3-4;

Načini gonjenja učinilaca krivičiih dela, „Pravni život", 1968/3;

Odvojeno mišljenje u Međunarodnom sudu pravde, „Anali PFB", 1976/6;

Pretpostavka nevinosti okrivljenog po ZKP-u od 1976. godine, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1977/4;

Ustavna obeležja sudijske funkcije, „Anali PFB", 1980/3-4;

Procesni pojam dokaza  (prilog opštoj teoriji dokaza), „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1981/1;

Ograničenja sloboda i prava građana u krivičnom postupku, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1982/1-2;

Pojam i funkcija pravnih lekova u krivičpom procesnom pravu, „Anali PFB", 1983/1-2;

Povodom jednog stava sudske prakse o utvrđivanju motiva u krivičnom postupku, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1983/1-2;

Ekstradicija u jugoslovenskom pravu, „Pravni život", 1983/10;

Pravno regulisanje neslaganja sudija kod donošenja sudskih odluka u krivičiom postupku, „Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu", 1984/1-2;

Kritički osvrt na triparticiju Tome Živanovića, „Anali", 1984/6;

Pojam stranke u delu Tome Živanovića, „Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu", 1985/1;

Razgraničenje viktimologije od drugih krivičnih nauka, „Pravni život", 1985/1-2;

Pravna priroda i pravni značaj novog optuženja posle oslobađajuće presude, „Pravnik", 5-7/1986. i „Anali PFB", 1987/5;

Novi oblik ustanove beneficium cohaesionis u ZKP-uiz 1976. godine, „Anali PFB", 1986/5;

Uračunljivost, „Anali PFB", 1978/1-2;

Ponavljanje krivičnog postulka, „Anali PFB", 1979/5-6;

Pritvor u krivičnom postupku, „Anali PFB", 1981/5-6.