Dr DRAGOŠ JEVTIĆ,

 

Rođen je 1932. godine u Kovinu. Osam razreda gimnazije i veliku maturu položio je u Trećoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1957. godine. Maja 1959. izabran je za stručnog saradnika Instituta društvenih nauka u Beogradu.

 

Magistarsku tezu pod naslovom Kriza šestojanuarske diktature i Ustav kraljevine Jugoslavije od 1931 (1929-1931) odbranio je 16. juna 1971.godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Lokalna samouprava u Srbiji 1888-1903 odbranio je 2. jula 1980. takođe na Pravnom fakultetu u Beogradu.

 

Posle više godina rada kao asistent, izabran je 15. juna 1981. godine za docenta za predmet Istorija države i prava naroda Jugoslavije, a 22. aprila 1987. za vanrednog profesora.

 

Pored nastave na opštem kursu, od školske 1985/86. godine održavao je nastavu iz Istorije države i prava Jugoslovenskih naroda na pravnoistorijskom smeru poslediplomskih studija. Određivan je više puta za mentora magistarskih i doktorskih teza, a bio je član više komisija za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih teza.

 

Kao asistent, docent i vanredni profesor obavljao je pored nastavnih dužnosti i niz drugih dužnosti na Fakultetu (zamenik šefa Katedre za pravnu istoriju, član Veća poslediplomskih studija, predsednik Osnovne organizacije Saveza sindikata, predsednik, član ili sekretar više komisija i dr.).

 

Po pozivu Arhiva Srbije održavao je više godina predavanja iz predmeta Organizacija vlasti i ustanova u Srbiji za arhivske radnike sa srednjom i visokom stručnom spremom. Sarađivao je u časopisima „Istorijski glasnik", „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu" i „ Arhiv za pravne i društvene nauke", itd.

 

Važniji radovi prof. Jevtića su: Pogledi srpskih opozicionih građanskih stranaka 1918. godine na rešenje jugoslovenskog pitanja, „Anali PFB" 1971, 1-2, 130-147; Kriza šestojanuarske diktature i Ustav Kraljevine Jugoslavije od 1931 (1929-1931)  (magistarska  teza),   Beograd,   1971;   Organizacija vlasti u Jugoslaviji za vreme neprikrivene monarhodiktature   (1929-1931),   „Istorijski glasnik" 1973, 2, 71-94; Lokalna samouprava u Srbiji 1888-1903 (doktorska disertacija), Beograd, 1980; Uspostavljanje i sprovođenje centralističkog sistema uprave u Srbiji 1804-1888, „Anali PFB" 1981/5-6, 285-310; Lokalna samouprava u Srbiji krajem XI I početkom   XX veka, „Anali PFB", 1983/1-4, 386-403; Ustav Kraljevine Jugoslavije od 3 -IX. 1931. g i zahtevi za preuređenjem države izneti tokom  1932. početkom 1933. godine , Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1985,  

108; Državnopravna istorija  Jugoslavije -Odabrani izvori sa komentarima (sa prof. dr Mirkom Mirkovićem), Beograd, 1986; Vidovdanski i Oktroisani ustav od 3. IX. 1931. godine - Sličnosti i razlike , „Anali PFB", 1988/1-2, 127-126; Ustav od 1901. godine, Ustav Kneževine i Kraljevine Srbije 1835-1903 , SANU, Odeljenje društvenih nauka, Izvori srpskog prava VIII, Beograd, 1988, 161-167; O Ustavu Srbije od 1888. godine (povodom stogodišnjice njegovog donošenja), Arhiv za pravne i društvene nauke, 1989,1-2,131-142; Struktura narodnog predstavništva po srpskim ustavima, Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka, Zbornik radova, SANU, Naučni skupovi, Knj, C Odeljenje društvenih nauka, knj. 10, Beograd, 1990,113-119; Istorija država i prava jugoslovenskih naroda (sa prof. dr Dragoljubom Popovićem), Beograd, 1990, 1991, (udžbenik za studente Pravnog fakulteta).