Vladan Jončić

Rođen je 24 oktobra 1950. godine u Ćupriji.Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Ćupriji. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu se upisao 1969.godine i završio 1973.godine.Poslediplomske studije je završio na međunarodnopravnom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu. Usmeni magistarski ispit je položio sa odlikom 1976.godine. U toku služenja vojnog roka završio je školu rezervnih oficira 1976/77. Za asistenta na predmetu Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita SFRJ I i II izabran je 1978.godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom “Status borca u međunarodnom ratnom pravu i sistemu opštenarodne odbrane” je odbranio sa odlikom 1984.godine. Doktorirao je na temi “Status ratnih zarobljenika u međunarodnom javnom pravu”. Za predavača na predmetu za koji je biran je izabran 1987.godine. Od 1995.godine je na predmetu Polemologija. U zvanje docenta je izabran 2000.godine za predmete Ljudska prava i Polemologija, na kojima se i sada nalazi.

Stručno se usavršavao u Strazburu u Evropskom parlamentu 1981.g.u Torontu i Njujorku,1986.godine, u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, u Institutu Anri Dinan u Ženevi i na Univerzitetu u Cirihu 1987.godine.

Neki od najznačajnijih radova su, osim magistarske i doktorske teze sledeći radovi: knjige, «Ratni zarobljenici-međunarodnopravni status», Beograd, 2002.,«Iskustva u primeni Treće ženevske konvencije iz 1949. i njihov uticaj na donošenje Protokola I i II», Beograd, 2004 »Odbrana i zaštita – teorija i sistem«, Beograd, 1991.g.koautorski rad sa dr.M. Simićem i M. Stojanovićem, »Bezbednost u svetu i međunarodne institucije i Osnovi prava odbrane», koautorski rad sa prof. dr. M.Simićem, Nomos, Beograd, 1993. članci, »Povelja OUN i rešavanje jugoslovenske krize u »novom svetskom poretku », »Sukcesija i imovinsko pravna pitanja oružanih snaga Jugoslavije», Povrede pravila humanitarnog prava i ljudskih prava u agresiji NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju«, »Maskiranje ratnih zločina«, »Evolucija humanitarnog prava i ljudskih prava u srednjem veku».

Predavao je pored predmeta za koji je izabran na Pravnom fakultetu još i na drugim fakultetima i visokoškolskim institucijama. Na Diplomatskoj akademiji Saveznog ministarstva za inostrane poslove SR Jugoslavije Međunarodno ratno pravo, na Vojnoj akademiji Vojske Jugoslavije Vojno pravo i propisi, u Centru visokih vojnih škola Vojske Jugoslavije i Generalštabnoj školi držao je kurseve iz međunarodnog ratnog prava, na Višoj medicinskoj školi predmet Sociologiju i socilogiju medicine. Imao je nekoliko gostujućih predavanja na Pravnom fakultetu u Kragujevcu iz oblasti Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite SFRJ na temu Pravo odbrane i međunarodna bezbednost. U inostranstvu je održao nekoliko kratkih predavanja 1987.godine u Institutu Anri Dinan u Ženevi i u Visokom komesarijatu za izbeglice u Ženevi iz oblasti istorije razvoja međunarodnog ratnog prava i difuzije međunarodnog humanitarnog prava na prostoru Jugoslavije.

Član je više stručnih udruženja; Udruženja pravnika Jugoslavije i Srbije, Udruženja za međunarodno humanitarno pravo, Udruženja za međunarodno krivično pravo, jedan je od osnivača kluba prijatelja Rimskog prava Forum Romanum i druga.

Za učešće u odbrani zemlje u ratu 1999.godine je dobio više pohvala, priznanja i unapređen u čin majora.

Služi se nemačkim, engleskim i ruskim jezikom.