Dr DUŠAN KITIĆ

Rođen je 10. novembra 1955. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet u Beogradu upisao je školske 1974/75. godine i odmah po diplomiranju 1978. upisao privrednopravni smer posle-diplomskih studija. Usmeni magistarski ispit položio je 1981. godine, a magistarski rad pod naslovom Sukob zakona kod statusnih odnosa međunarodnih pravnih lica odbranio 1984. i time stekao akademski stepen magistra pravnih nauka. Doktorat pravnih nauka stekao je 1987. godine, pošto je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Ostvarivanje zakonskog izdržavanja u inosgranstvu.

Jula-avgusta 1984. na Univerzitetu u Manhajmu (Nemačka) pohađao je predavanja iz uporednog prava koja je organizovao Međunarodni fakultet za uporedno pravo i stekao diplomu o završenom prvom stepenu. Tokom 1985. godine boravio je na stručnom usavršavanju u Parizu (Pravni fakultet Univerziteta Pariz - Panteon Sorbona), a 1989. u Bordou (Pravni fakultet Univerziteta u Bordou).

Od 1. februara 1980.godine, kada je izabran za asistenta-pripravnika za predmet Međunarodno privatno pravo, radi na Pravnom fakultetu u Beogradu. Godine 1986. izabran je u zvanje asistenta, a 1988. u zvanje docenta za predmet Međunarodno privatno pravo.

Pored aktivnosti u izvođenju raznih oblika nastave na predmetu Međunarodno privatno pravo, od 1984-1988. držao je vežbe iz Obligacionog prava, a školske 1989/90. i 1990/91. ispite iz predmeta Građansko procesno pravo.

Objavio je veći broj naučnih radova iz oblasti Međunarodnog privatnog prava i učestvovao u brojnim savetovanjima posvećenim problemima u toj oblasti. Na međunarodnom kolokvijumu pod nazivom „Pravni položaj stranaca", organizovanom od strane Međunarodnog udruženja za pravne nauke pod pokroviteljstvom Uneska, održanom u Beogradu 1989. godine, podneo je jugoslovenski referat pod nazivom Ulazak, boravak i nastanjivanje stranaca u Jugoslaviji

Spisak važnijih radova:

Nova zakonska rešenja o pravima stranih lica na nepokretostima u Jugoslaviji, „Pravni život", 1-2/1991, 137-152; Pravni položaj stranih radnika u zapadnoevropskim zemljama i SAD, „Anali PFB", 4/1990,476-490; Problemi međunarodne zaštite autorskih prava stranaca, „Anali PFB", 5/1990, 591-604: Javno-pravni položaj stranaca (studija u okviru projekta Savremeni pravni položaj stranaca), Beograd, 1990, 93: Autorska prava stranaca (studija u okviru projekta Savremeni pravni pložaj stranaca Beograd. 1990, 75; Kolizione norme za ugovorne odnose prema Zakonu o međunarodnom privatnom pravu i Zakonu o obligacionim odnosima, „Pravni život", 2-3/1989, 581-594; Prava stranaca na sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima - apaliza uporednog zakonodavstva, Prava na nepokretnim stvarima (zbornik radova), Beograd, 1987, 141-152; Ostvarivanje zakonskog izdržavanja u inostranstvu (objavljena doktorska disertacija), Beograd, 1989; Merodavno pravo za statusne odnose međunarodnih pravnih lica, „Anali PFB", 6/1986, 666-675; Sukob zakona kod statusnih odnosa međunarodnih pravnih lica, (magistarska teza), Beograd, 1983,132., Problem kvalifikacije u ugovorima o pravnoj pomoći između Jugoslavije i drugih država, Beograd, 1979, 32.