Budimir Košutić

 

Budimir Košutić je rođen 23. novembra 1941. godine u Srpskom Itebeju, u Banatu, Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske 1960/61. godine. Diplomirao je juna 1964. godine. Iste godine upisao se na poslediplomske studije na istom fakultetu. Magistarsku tezu "Pojam i oblici pravne odgovornosti" izradio je 1968. godine, a odbranio 1970. godine. Doktorsku raspravu "Sudska presuda kao izvor prava" izradio je 1972. godine a odbranio 1973. godine.

Za asistenta na predmetu "Uvod u pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je decembra 1966. godine. Za docenta na istom fakultetu izabran je 1975. godine, za vanrednog profesora 1979. godine a za redovnog profesora 1985. godine. Predavao je, osim na Pravnom fakultetu u Beogradu, i na drugim pravnim fakultetima u zemlji i u inostranstvu.

Profesor Košutić je objavio ne mali broj naučnih rasprava, monografija, univerzitetskih i drugih udžbenika. Značajniji su mu, pored magistarske i doktorske rasprave, sledeći radovi:

 

A. Udžbenici i monografije

1.     Uvod u pravo, Beograd, 1986, 344 strane;

2.     Uvod u pravo (koautor s dr Radomirom D. Lukićem i dr Draganom Mitrovićem), Beograd, 2001, 592 strane;

3.     Autonomno pravo, (koautor s dr Draganom Mitrovićem), Beograd, 1996, 346 strana;

4.     Državno uređenje, Beograd, 2001, 111 strana;

5.     Uvod u velike pravne sisteme današnjice, Beograd, 2002, 351 strana;

6.     O društvenoj odgovornosti, s posebnim osvrtom na političku odgovornost, Pančevo, 1969, 91 strana;

7.     Kolektivni pregovori, pravo na štrajk i lok aut u savremenim kapitalističkim državama, Beograd, 1987, 163 strane;

8.     Uvod u pravo (koautor s dr Radomirom D. Lukićem), Beograd, 2003, 493 strane;

9.     Uvod u evropsko pravo, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006, str. 282

10.   Uvod u jurisprudenciju, CID,  Podgorica, 2008, str.320

11.   Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2. izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i CID, Bgd, 2008, str. 374

12.   Uvod u pravo (Radomir D. Lukić – Budimir P. Košutić), 27. izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 348

 

 

B. Članci i druge rasprave

1.     Evropska unija, SAD i iščezavanje zajedničke države Južnih Slovena, Evropa i Srbi, SANU, Beograd, 1996, str. 655 – 663;

2.     Islam i demokratija, Islam, Balkan i velike sile, SANU, Beograd, 1997, str. 585-601;

3.     Nestanak SFRJ kao posledica sukoba civilizacija na Balkanu?, Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, SANU, Beograd, 1998, str. 591-609;

4.     Ideja revolucije i država naroda srpskog, Evropa i Istočno pitanje, SANU, Beograd, 2001, str. 559 – 578;

5.     Savremenost ideje federalizma, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, br. 98/1995, str. 41-51;

6.     Savremenost ideje države-nacije, Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u prošlosti i danas, Beograd, 1997, str. 33-47;

7.     Obaveza država da sarađuju s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Suđenja za ratne zločine, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2000, str. 143 – 153.

8.     Međunarodna zaštita ljudskih prava i pravni položaj SRJ, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, 1995, str. 57-63.

9.     Perspektive nacionalne države, Pravni život, br. 5-6/1996, str. 23-36.

10. Državno-pravni poredak, pravna država i državno pravo, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-4, str. 155-170.

11. Amsterdamski ugovor i socijalna politika, Evropsko zakonodavstvo, br. 1, 2002, str. 30-32.

12. Pravna priroda Ustavne povelje, Branič, br. 2/2002, str. 7-22.

13. Ombudsman i jugoslovensko pravo, Branič, br. 3-4/2002, str. 40-51.

14. Mastrihtski ugovor o Evropskoj uniji i Ustavna povelja državne zajednice       Srbija i Crna Gora, Ustavne promene u nas, Kosovska Mitrovica, 2004, str. 21-35.

15. Višejezičnost – prednost ili usud Evropske unije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 2/2006, str. 80-92

16. Sudski precedent u pravu Evropske unije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 1/2007, str. 69-83

17. Zaštita osnovnih prava i sloboda u pravnom sistemu Izraela, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Broj 1/2008, str. 49 – 62

18. Neposredno dejstvo, suprematija i priroda prava Evropske unije, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU, Podgorica, 2008, str. 153 – 170.