Milenko Kreća

 

Матурирао у Првој земунској гимназији. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Магистрирао маја 1974. године cum laude. Септембра 1977. докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду cum laude. У звање асистента за предмет Међународно јавно право биран 1975. године. У звање доцента биран 1978., ванредног професора 1985., и редовног професора 1990. године.

Продекан Правног факултета (1989-1991); Шеф катедре за међународно право и међународне односе (1997-); Председник Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2006-2009); Управник Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Београду (2004-2006); Председник Стручног већа за правне и политичке науке Универзитета у Београду (1999-2004).

Директор Института за међународну политику и економију (1997-2000); Председник Савета Института за упоредно право (1997-2000); Члан Савезне комисије за хармонизацију права СР Југославије са правом ЕЗ СТО (1998-2000); Председник Српског удружења  за међународно кривично право (2000-); Председник Српског удружења за међународно право (2013-);

Судија ad hoc Међународног суда правде (1993-) у случајевима који су се тицали Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.Serbia and Montenegro), Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro), Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) (Serbia and Montenegro v. Canada) (Serbia and Montenegro v. France) (Serbia and Montenegro v. Germany) (Serbia and Montenegro v. Italy) (Serbia and Montenegro v. Netherlands)

 (Serbia and Montenegro v. Portugal) (Serbia and Montenegro v. United Kingdom).

 

Судија ad hoc Европског суда за људска права у случајевима: Stojanović v. Serbia (Application no. 34425/04), Lepojić v. Serbia (Application no. 13909/05) и  Backović v. Serbia (Application no. 47997/06).

 

Члан Сталног арбитражног суда у Хагу (2013-); Члан Венецијанске комисије (2013-);

 

Књиге и монографије

·         Jus cogens у савременом међународном праву, Београд, 1988, 160 страна;

·         Извори међународног јавног права, Београд 1979, (коауторски рад) 398 страна;

·         Практикум за међународно право, Београд, 1979, (коауторски рад) 408 страна;

·         Међународно јавно право, Београд, 1983, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, (коауторски рад), 709 страна;

·         Извори међународног јавног права, Београд, 1985, (коауторски рад), 440 страна;

·         Уговорна способност држава у међународном јавном праву са посебним освртом на федеративне државе, Београд 1988, 107 страна;

·         Право мора- научно истраживање мора и пренос поморске технологије, Београд, 1990, VI+ 217+72 страна;

·         Грађа међународног јавног права, Нови Сад, 1988-1999, I-III, (коауторски рад), 1317 страна;

·         Тhe Badinter Arbitration Commission – A critical commentary, Београд, 1993, 118 страна;

·         Уговорна способност државе у међународном праву, Београд, 1991, 156 страна;

·         Међународно јавно право, Београд, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 823 стране;

·         Међународно право представљања (Дипломатско и конзуларно право), Београд, 2012, 2013, 325 страна;

 

Одабрани чланци

·         „Some General Reflections on Main Features of Jus Cogens as a Notion of International Public Law“, у New Directions in International Law, Essays in Honour of W. Abendroth, 1982;

·         „Quelques observations sur le problème de la hiérarchie des régies de droit dans le droit international public“, у Yugoslav Review of International Law, No. 1, 1980;

·         „О неретроактивности међународних уговора“, Правни живот, 8-9/1978;

·         „О легалности предмета уговора у међународном јавном праву“, Анали правног факултета у Београду, 1-2/1980;

·         „О накнадној немогућности извршења међународних уговора“, Анали Правног факултета у Београду, 3-4/1981;

·         „О формалној противуставности међународних уговора“, Анали Правног факултета у Београду, 1-4/1983;

·         „О демократизацији међународног права“,  Марксистичка мисао, 3/1984;

·         „Положај федералних јединица у међународном јавном праву“, Видици, 3/1984;

·         „Новоослобођене земље и међународно право“, Марксистичке теме“, 1/1985;

·         „Повреда прописа унутрашњег права о надлежности за закључење уговора“, Југословенска ревија за међународно право, 1-3/1983;

·         „Constitutional Provisions Regulating Activity of Federal Units in International Relations“, у Yugoslav Review of International Law, No. 1, 1992;

·         „A few remarks about the membership of FR Yugoslavia in the United Nations Organization“, Анали Правног факултета у Београду, 6/1994;

·         „А few remarks on the Theoretical Basis of the New Law of the Sea“ у Liber Amicorum Judge Shigery Oda, 2002;

·         „Forms of Institutionalization in the new Law of the Sea“, Science-Security, Vol. 1, no. 1, 1996;

·         „Formal limitations on the exercise of treaty-making capacity under international law“, Science-Security, Vol. 2, no. 1, 1997;

·         „Теоријска схватања о међународно-правним последицама повреде формалних ограничења уговорне способности држава утврђених унутрашњим правом“, Зборник радова Правног факултета у Приштини, бр. 11-12, 1997;

·         „Међународна сарадња у области развоја и преноса морске технологије у светлости нове Конвенције о праву мора (1982)“, Право и привреда, 1994, бр. 9-12;

·         „Основна питања сукцесије у југословенском случају“, у Наследници и наслеђе Југославије, 1994;

·         „Комплексност међународног права“, у Анали огранка САНУ у Новом Саду, бр. 5/2009;

·         „Етническаја чистка в свете конвенции о геноциде“, Уголовное Право, Истоки, реалии, Перехпд к устоичивому развитино, Мосцов, Ломоносов, Москва 2011.

·         „Кодификация  международньIx преступлений в уставе постоянного международного уголовного суда”,Проблемьи  кодификации угловного закона: история, современность, будушее, Ломоносов, Москва 2013.

 

Мишљења и декларације пред међународним судовима

 • Affaire relative á l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie): exeptions préliminaires: International Court of Justice Reports 1996: opinion dissidente de la juge M. Kreća- La Haye-стр. 67-204;

 • Application de la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie): demandes reconventionnelles: International Court of Justice Reports: déclaration de le juge M. Kreća- La Haye-стр. 23-32;

 • Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Croatia v. Serbia): preliminary objections: International Court of Justice Reports 2008: dissenting opinion of Judge Kreća- The Hague- стр. 148-232;

 • Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro): International Court of Justice Reports 2007: separate opinion of Judge Kreća –The Hage- стр.418-541;

 • Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia) - Judgment of 3 February 2015 Separate opinion of Judge ad hoc Kreća

 • Case concerning application  of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v.  Yugoslavia (Serbia and Montenegro)): further requests for the indication of provisional measures: International Court of Justice Reports 1993: dissenting opinion of Judge Kreća –The Hague- стр. 132-144;

 • Legality of use of force (Serbia and Montenegro v. Germany): preliminary objections: International Court of Justice Reports 2004: separate opinion of Judge Kreća -The Hague- стр. 91-147;

 • Legality of use of force (Serbia and Montenegro v. Canada): preliminary objections: International Court of Justice Reports 2004: separate opinion of Judge Kreća -The Hague- стр. 92-148;

 • Legality of use of force (Serbia and Montenegro v. Netherlands): preliminary objections: International Court of Justice Reports 2004: separate opinion of Judge Kreća -The Hague- стр. 95-151;

 • Legality of use of force (Serbia and Montenegro v. United Kingdom): preliminary objections: International Court of Justice Reports 2004: separate opinion of Judge Kreća -The Hague- стр. 91-147;

 • Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique): exeptions préliminaires: International Court of Justice Reports 2004: opinion individuelle de m. le juge Kreća -La Haye- стр. 96-152;

 • Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Italie): exeptions préliminaires: International Court of Justice Reports 1999: opinion individuelle de le  juge M. Kreća -La Haye- стр. 92-148;

 • Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal): exeptions préliminaires: International Court of Justice Reports 2004: opinion individuelle de  le juge M. Kreća -La Haye- стр. 93-149;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Allrmugne (Allemagne)): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 43-61;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Belgique): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 96-137;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Canada): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 72-106;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Espagne): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion individuelle de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 60-67;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. États-Unis d’Amerique): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 39-61;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. France): exceptions préliminaires: International Court of Justice Reports 2004: opinion individuelle de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 91-147;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Italie): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 45-63;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Pays-Bas): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 73-116;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Portugal): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 73-107;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. Royaume-Uni): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 64-92;

 • Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavie c. France): demande en indication de mesures conservatoires: International Court of Justice Reports 1999: opinion dissidente de le juge M. Kreća -La Haye- стр. 43-61;

 • Case of Lepojić v. Serbia (Application no. 34425/04) European Court of Human Rights: reports of judgements and decisions 2008: partly dissenting opinion of Judge Kreća –Strasbourg.

 • Case of Stojanović v. Serbia (Application no. 47997/06) European Court of Human Rights: reports of judgements and decisions 2009: partly concurring opinion of Judge Kreća –Strasbourg.