Đorđe Lazin

 

Rođen 1951. godine u Vršcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1974/75. godine. Magistarsku tezu Prividni idealni sticaj krivičnih dela odbranio je 1978. godine, a doktorsku disertaciju In dubio pro reo u krivičnom postupku odbranio je 1984. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu radio kao asistent-istraživač od 1976-1978. Na Pravni fakultet u Beogradu primljen 1978. godine za asistenta-pripravnika za predmet krivično procesno pravo. Za asistenta na ovom predmetu izabran je 1981. godine, a reizabran 1984. godine, za docenta izabran 1986. godine, a reizabran 1991. godine, a za vanrednog profesora na ovom predmetu izabran je 1996. godine, a reizabran 2000. godine. Školske 1992/93. godine boravio je kao stipendista fondacije "Alexander von Humboldt" na Institutu za opšte krivično pravne nauke Pravnog fakulteta u Minhenu.

Sekretar je Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije (od 1990. godine). Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog pravnog časopisa na engleskom jeziku "Balkans Law Review" (od 1997. godine). Generalni je sekretar Balkanske asocijacije za krivično pravo (od 1995. godine). Podpredsednik je Jugoslovenske koalicije za stalni međunarodni krivični sud (od 1999. godine).

 

Najznačajniji naučni radovi:

-      Posebni i pomoćni krivični postupci, Kultura, Beograd, 1995, 350 strana.

-      In dubio pro reo u krivičnom postupku, Naučna knjiga, Beograd, 1985, 167 strana.

-      Prividni idealni sticaj krivičnih dela, Privredna štampa, Beograd, 1982, 56 strana.

-      Imovinske krivične sankcije i mere u jugoslovenskom krivičnom pravu, Naučna knjiga, Beograd, 1986, 216 strana (koautorski rad sa dr M. Kokoljem, obrađen deo pod nazivom "Mera bezbednosti oduzimanja predmeta" i "Mera oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delom", str. 97-116).

-      Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima, Slavija press, Novi Sad, 1987, 295 strana (koautorski rad sa D. Atanacković, M. Lukić, Z. Milovanović, Lj. Radulović, obrađen deo pod nazivom "Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja u praksi jugoslovenskih sudova", str. 1-115).

-      Krivično procesno pravo Naučna knjiga, Beograd, 1986, IX izdanje (koautorski rad sa D. Dimitrijević i M. Zlatić, obrađen deo od strane 329-384).

-      Praktikum za krivično procesno pravo, Naučna knjiga, Beograd, 1988 (koautorski rad sa S. Bejatović, obrađen deo od strane 1-226).

-      "Habeas Corpus – the Most Important Guarantee for Freedom", Balkans Law Review, br. 1/1997, str. 5-10.

-      "The Level of Agreement between the European Convention on Human rights and Yugoslav Legislation Covering the Reglation on Detention", Questiones Europenienses, nr. 1/1998, Central European Academy of Science and Art, p. 127-134.

-      "International Legal Regulation of Drug Abuse Preventon and Yugoslav Penal Legislation" u International Public Law – between Desires and Reality, Central European Academy of Science and Art, Helicon Publishing ouse, 1999, p. 177-194.

 

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima:

-      "International Cooperation in Combeiting Organized Crime", World Conference: Modern Criminal Investigation, Organized Crime & Human Rights, 21-25. September 1998, Sun City, South Africa.

-      "Protection of Illegal Drug Trafficing and Yugoslav Penal Legislation", Third European Drug Prevention Week – Drug prevention throught decrease of drug sypply: chalanges and partnerships, 20-21. november 1998, Athens, Greece.

-      "Globalization and some Actual Questions of Protection of Human Rights in Yugoslav Criminal Procedure", The Fifth Congress of the Americas, 18-20. October 2001, University of the Americas-Puebla, Mexico.

-      "International Protection of Human Rights and Yugoslav Legislation (actual questions), 2nd World Conference: Modern Criminal Investigation, Organized Crime & Human Rights, 3-7. december 2001, Durban, South Africa.