Dr Ljubiša Lazarević,

redovni profesor za predmet KRIVIČNO PRAVO

 

Rođen je 5. decembra 1931. godine. Srednju školu je završio u Čačku. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1952. i završio 1956. godine. Posle završenih studija biran je y Institutu za uporedno pravo u Beogradu za asistenta iz oblasti krivičnog prava, a 1958. godine izabran za asistenta pri Katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Godine 1961. odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorsku disertaciju podnazivom Položaj mlađih punoletnika u krivičnom pravu. Iste godine prelazi, u zvanju naučnog saradnika, na rad u Institut za kriminološka i kriminalistička istraživanja. Za vanrednog profesora na predmetu Krivično pravo izabran je 1965. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora izabran je 1970. godine. Na Pravni fakultet u Beogradu vratio se 1978. godine i na njemu drži predavanja iz krivičnog prava na redovnom kursu na poslediplomskim studijama. God ne 1982. izabran je za sudiju Vrhovnog suda Srbije. Držao je predavanja na redovnom kursu ili poslediplomskim studijama na pravnim fakultetima u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Aktivno je učestvovao u izgradnji jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva kao član Komisije za izradu Krivičnog zakona SFRJ, odnosno Komisije za izradu Krivičnog zakona SR Srbije. Bio je nacionalni referent na mnogim međunarodnim kongresima posvećenim problematici krivičnog prava i kriminologije, a y jednom periodu je bio i član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za krivično pravo. Na većem broju stručnih savetovanja održanih našoj zemlji bio je glavni izvestilac ili je, pak, na njima učestvovao sa posebnim referatom.

 

Dr Ljubiša Lazarević je samostalno ili u koautorstvu napisao i objavio veći broj naučnih radova. Od objavljenih monografskih ili udžbeničkih dela poseban značaj imaju: Položaj mlađih punoletnika u krivičnom pravu; Zavodske vaspitne mere; Krivično pravo u SFRJ (u koautorstvu sa N. Srzentićem i A. Stojićem); Krivičpo pravo - posebni deo; Komentar Krivičnog zakona SFRJ (u koautorstvu); Komentar krivičnih zakona SR Srbije, SAPKosova i SAPVojvodine; (u koautorstvu Kazne i mere bezbednosti u savremenom krivičnom pravu; Mere bezbednosti; i dr. Navedeni udžbenici i komentari imali su veći broj izdanja. U domaćim i inostranim časopisima objavio je preko sto članaka iz oblasti Krivičnog prava, kriminologije i kriminane politike. Za Pravnu enciklopediju je obradio preko 100 odrednica iz krivičnog prava.

 

Rukovodio je i radom na dva istraživačka projekta realizovana u Institu za kriminološka i kriminalistička istraživanja.