Dr Mihajlo Lukić,

redovni profesor za predmet PRAVNA MEDICINA

 

Rođen je 12. oktobra 1929. godine u Uzveću kod Šapca. Gimnaziju je završio 1948. u Sremskoj Mitrovici, a Medicinski fakultet 1955. u Ljubljani. Godine 1962. završio je specijalizaciju iz sudske medicine u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu. Godine 1963. izabran je za asistenta na Katedri za sudsku medicinu i patologiju Medicinskog fakulteta u Nišu, a posle odbranjenog habilitacionog rada, 1965. izabran je za docenta na istom predmetu. Pošto je 1970. odbranio doktorsku disertaciju, izabran je i u zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Nišu. U vremenu od 1963. do 1972. godine predavao je sudsku medicinu na Medicinskom i Pravnom fakultetu u Nišu. Godine 1972. postavljen je za nečelnika Odeljenja za kriminalističku tehniku RSUP-a SR Srbije, a nešto kasnije i za savetnika za krvne i seksualne delikte u istom SUP-u. Godine 1973. izabran je za profesora za sudsku medicinu na Višoj školi unutrašnjih poslova, a 1975. u zvanju vanrednog profesora zasnovao je radni odnos sa Pravnim fakultetom u Beogradu udruživši rad do jedne trećine punog radnog vremena. Godine 1981. izabran je za redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Beogradu za predmet Pravna medicina.

 

Završio je subspecijalizaciju iz oblasti kriminalističke medicine i to 1970. na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu u trajanju od 6 meseci i u Zavodu za kriminalistiku Ministarstva unutrašnjih poslova u Varšavi, takođe u trajanju od 6 meseci.

Bio je direktor Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakuteta (4 god.), prodekan i vršilac dužnosti dekana na Medicinskom fakultetu u Nišu (2 god.); predstavnik jugoistočne Srbije u komisiji za naučnu delatnost SFRJ (2 god.), itd. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem.

 

Od ukupno objavljena 153 rada pominjemo samo najznačajnije:

Čedomorstvo (doktorska disertacija); Veštačenje telesnih povreda-, Sudska medicina (udžbenik za studente prava); Aglutination papainisierter Eritroziten durch Musculextracte; Uber die ABO Blutgrupeneigenschaft der Fingelnagen; Značaj alkohola, medikamenata, zamora i oboljenja u saobraćaju; Sudska medicina (udžbenik za studente Više škole SUP-a, (2 izdanja); Mikro tragovi biološkog porekla; Sudska medicina (za studente medicine i prava); Pravna medicina za studente prava (4 izdanja); Narkomanija sa kriminogenog   aspekta; .Određivanje aglutiiogena u ljudskoj dlaci; Fluorohromiranje DNK hromosoma u sudsko medicinskoj praksi; Neblagovremeno pružanje lekarske pomoći; Značaj sudskomedicinske obdukcije u vezi sa kriv. del. nesavesnog lečenja bolesnika; Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima; O organizaciji sudskomedicinskog veštačenja u krivičnom postupku; Hirurške intervencije i krivično delo nesavesnog lečenja; Uticaj električne struje na čovečiji organizam; Neka etička pitanja u vezi sa savremenim stremljenjima u medicini.