Dr Momir Milojević,

redovni profesor za predmetu MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 

Rođen je 22. aprila 1933. u Beogradu. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se školske 1952/53. godine, a diplomi-rao 1956. s odličnim uspehom. Jedan je od osnivača i prvih članova Kluba za Ujedinjene nacije. Napisao je više radova koji su nagrađeni na konkursima za studentske radove.

 

Posle odsluženja vojnog roka (1957/58) bio je stipendista Saveta za prosvetu HP Srbije za poslediplomske studije (1958-1960). Položio je s odlikom usmeni doktorski ispit (1963) i odbranio doktorsku disertaciju pod naspovom Položaj pojedinca i njegov aktivni subjektivitet u međunarodnom pravu (1965). Bio je stipendista francuske vlade (1966-1968) radi proučavanja uloge međunarodnih organizacija u integraciji Evrope.

 

Na Pravnom fakultetu u Beogradu je od 1960. kao stručni saradnik, asistent, docent, vanredni i redovni profesor za predmete Međunarodno javno pravo i Međunarodne organizacije. Pored ovih predmeta na opštem kursu i na poslediplomskim studijama predavao je Međunarodne odnose i više specijalnih kurseva.

 

Bio je član, sekretar i predsednik više komisija i drugih tela Fakulteta, kao i vršilac dužnosti šefa Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose (1982/1983). Održao je više predavanja u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na više od 60 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

 

Sarađuje sa Saveznim sekretarijatom za finansije (posebno s Upravom za zaštitu jugoslovenske imovine u inostranstvu), Jugoslovenskom komisijom za UNESKO, Saveznim sekretarijatom za inostrane poslove i Institutom za međunarodnu politiku i privredu. Delegat je Fakulteta u Programskom savetu „Stručne knjige" (1987-1991) i član Univerzitetskog aktiva Jugoslovenske lige za mir. Član je Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo. U tom svojstvu je i sekretar Uređivačkog odbora „ Jugoslovenske revije za međunarodno pravo" (1962-1965. i 1968-1969) i pomoćnik odgovornog urednika (1969-1977). Urednik je rubrike „Ljudska prava i slobode" u časopisu „Bezbednost i društvena samozaštita" (1989-1990).

 

Od 1975. član je Komiteta za ljudska prava svetskog Udruženja za međuna-rodno pravo (International Law Association). Bio je potpredsednik i saizvestilac Podkomiteta za razvoj ljudskih prava u svetlosti Helsinške deklaracije (1976-1982), a od 1982. član Komiteta za primenu ljudskih prava.

 

Najznačajniji objavljeni radovi su mu: Knjige:

Les droits de l'homme en periode d'exception, La Haye, 1986; Položaj pojedinca i njegov aktivni subjektivitet u međunarodnom pravu, Beograd, 1987. Ustav, pravni poredak i međunarodne obaveze Jugoslavije, Beograd, 1989.

Studije:

Les droits de l'homme et la competence nationale des Etats, „Renee Cassin amicorum discipulo-rumque liber IV; Methodologie des droits de l'homme", Paris, 1972, 331-372; Svet mira i saradnje, „Radio Sarajevo, Treći program", 1976, br. 12-13,103-177. Les droits de l'homme dans I'Acle final de la Conference sur la securite et la cooperation en Europe, „Madrid Conference on the Law of the World", Madrid, 1979, 55. Sveopšta deklaracija o ljudskim pravima i njen pravni značaj, „Jugoslovenska revija za međunarodno pravo", 1965/2, 209-224; O rešavanju sporova u vezi sa stranim privatnim investicijama, „Međunarodni problemi", 1967/4, 77-99; Obaveza kažnjavanja za međunarodna krivična dela, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1969/2, 213-236; Ljudska prava i rasna diskriminacija, „Anali PFB", 1971/1— 2,91-108; Međunarodna zaštita ljudskih prava irazvoj međunarodnog prava, „Razvoj i perspektive Ujedinjenih naroda", Zagreb, 1973,234-250; Jednakost i ravnopravnost država u međunarodnoj zajsdnici, „Anali PFB", 1973/2,201-217; La cooperation europeenne organisee, „Jugoslovenska rsvija za međunarodno pravo", 1977/1-2,178-191; Nazivi međunarodpih ugovora, „Anali PFB", 1983/5, 873-898; Nediskriminacija i zaštita manjina u međunarodnom pravu „Anali PFB", 1984/6, 792-813; Izvedena nadležnost država, „Anali PFB", 1986/4, 309-324; Međunarodne organizacije kao nastavni predmet, „Anali PFB", 1987/3-4,330-348; Ljudsk aprava i međunarodne obaveze država, „Bezbednost i društvena samozaštita", 1989/4, 59-66. Ljudska prava i slobode u jugoslovenskom ustavnom poretku i međunarodne obaveze Jugoslavije, Prava čoveka i savrsmena kretanja u kriminalnoj politici, Beograd, 1989, 5-16, drugo izdanje, Beograd 1989, str. 315; Međunarodni ugovori i jugoslovenski ustavni sistem, Koncepcija novog ustava, Beograd, 1989, 251-261; The Nature of Provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe Relating to Human Rights, Međunarodni problemi, 1989/4,330-344, rezime . na srpskohrvatskom na str. 424-426. Nadležnost država i ljudska prava, „Anali PFB", 1990/3, 291-307. Primena međunarodnog prava u pravnoj državi, „Pravna država", Beograd, 1991, 57-76.'