Dr VLADIMIR MILIĆ,
redovni profesor za predmet OPŠTA SOCIOLOGIJA

Rođen je u Beogradu 14. decembra 1938. godine. Osnovnu školu i Prvu mušku gimnaziju pohađao je i završio u Beogradu, gde je upisao i Filozofski fakultet grupu za Sociologiju. Diplomirao je na pomenutom fakultetu 1965. godine i zaposlio se u Saveznom zavodu za statistiku u Beogradu. Pre dolaska na Pravni fakultet radio je u stručnoj službi Saveza komunista Jugoslavije.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1. marta 1972. za asistenta za predmet Opšta sociologija na Katedri za Sociologiju prava. Za docenta na istom predmetu biran je 1976. godine, a za vanrednog profesora 1982. godine. Redovni profesor je postao 1986. godine.

Magistarski rad pod naslovom Društveno profesionalne grupe i društvena struktura odbranio je 1970. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj industrijalizacije na socijalnu strukturu Jugoslavije 1975. godine.

Prof. Vladimir Milić je u višegodišnjoj naučnoj karijeri napisao više monografija, udžbenika, studija, članaka. Između ostalih monografije Revolucija i socijalna struktura, Lice i naličje tehnokratije, Socijalni portret partije, Političke stranke u Jugoslaviji, itd; udžbenike: Politička sociologija (sa grupom autora), Sociologija (ucbenik za studente prve godine Pravnog fakulteta u Beogradu,   koautorstvo sa M.Pečujlićem),

Metodologija društvenih nauka (za studente poslediplomskih studija Pravnog fakulteta u Beogradu, koautorstvo sa M. Pečujlićem), Sociologija (udžbenik za srednje škole, sa grupom autora) itd. Svoje priloge objavljivao je u većini stručnih i naučnih časopisa u zemlji kao što su „Sociologija", „Sociološki pregled", „Gledišta", „Pregled", „Politička misao“, „Naše teme", „Sociologija sela" itd.

Prof. V. Milić učestvovao je u nizu projekata i bio saradnik mnogih istraživačkih instituta, kao što su oni koji su bili vezani za: Institut za političke studije Beograd, Institut društvenih nauka Beograd, Institut za društvene odnose Beograd itd.

Na svim godišnjim sastancima Jugoslovenskog udruženja za sociologiju i Sociološkog društva Srbije prof. V. Milić je aktivno učestvovao sa brojnim prilozima, a 1989. godine je biran za predsednika Sociološkog društva Srbije.

Prof. V. Milić je po pozivu uzimao učešća u izvođenju nastave i ispita na fakultetima u zemlji kao što su Filozofski fakultet u Skoplju „Ćirilo i Metodije", Pravni fakultet u Titogradu „Veljko Vlahović", Fakultet političkih nauka u Beogradu itd. Takođe je po pozivu učestvovao u izvođenju nastave u inostranstvu, npr. na „Narodnom Univerzitetu Kine" u Pekingu, „Institutu za društvena istraživanja" u Pekingu, itd. Pored toga, prof. V. Milić je održao više predavanja u zemlji i inostranstvu a ca prilozima učestvovao na međunarodnim skupovima i u radu međunarodne asocijacije sociologa.