ZORAN MILOVANOVIĆ

Rođen je 1952. godine u Beogradu, gde je završio gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu 1976. godine s prosečnom ocenom 9. Na Univerzitetu Džordž Vašington u Vašingtonu je stekao titulu magistra forenzičkih nauka 1981. godine, a godinu dana kasnije (1982) i titulu magistra pravnih nauka na Pravnom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1987. godine.

U dva navrata je dobijao Fulbrajtovu stipendiju, 1980. godine za poslediplomske studije, a 1991. godine za istraživanje i predavanje na univerzitetima u SAD. Više puta je odlazio na kraće studijske boravke i specijalizacije u Englesku, Italiju i Španiju.

Za asistenta-pripravnika na Katedri za krivične nauke Pravnog fakulteta u Beogradu izabran je 1978. godine, a za asistenta 1983. godine. U zvanje docenta za predmete Krivično procesno pravo i Kriminalistika izabran je 1988. godine. Na matičnom Fakultetu izvodi nastavu i vežbe iz Kriminalistike, rukovodi zajedno sa prof. Aleksićem Stručnom grupom za kriminalistiku, koja već više od 30 godina uspešno deluje na Fakultetu, izvodi vežbe iz Krivičnog procesnog prava i nastavu iz Sudske psihologije. Predaje i na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i Fakultetu za bezbednost u Skoplju.

Pored nastavno-naučne aktivnosti, dr Milovanović je aktivan i u javnom životu. Redovni je učesnik i referent na saveznim i republičkim savetovanjima udrženja za krivično pravo i kriminologiju. Dugogodišnji je član Radne grupe za međunarodno krivično pravo i terorizam Saveznog sekretarijata za inostrane poslove. Držao je predavanja na brojnim tribinama, organizovanim za stručnu (sudovi, advokatske komore i dr.) i širu javnost (Kolarčev narodni univerzitet i dr.), učestvovao je y mnogim radio i televizijskim emisijama na temu borbe protiv kriminaliteta, a autor je i nekoliko desetina novinskih tekstova, objavljenih u gotovo svim vodećim jugoslovenskim časopisima.

Dr Zoran Milovanović je objavio preko 60 naučnih i stručnih radova.

 

Knjige i studije:

Metodika otkrivanja krijumčarenja, magi-starski rad, 1982, 172 (daktilografisano); Kriminalistički aspekt krivičnih dsla ugrožavanja javnog saobraćaja, u ediciji Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima, u redakciji dr D. Anackovića. Novi Sad, 1987, 241-284, Kriminalistički i procesni aspekti identifikacije lica u krivičnom postupku, doktorska disertacija, 1987, 543 (daktilografisano); Rečnik kriminalistike, (sa prof. dr Ž. Aleksićem) u štampi, (deo dr Milovanovića 45 autorskih tabaka); Kriminalistika, udžbenik (sa prof. dr Živojinom Aleksićem), u štampi, (deo dr Milovanovića 25 autorskih tabaka); Identifikašja osoba, prerađena i dopunjena doktorska disertacija

Članci:

Psihološki aspekti prepoziavanja lica u krivičnom postupku, „Anali PFB", 1-4/1983, 505-515; Posebnosti otkrivanja krivičnih dela iz oblasgi privrednog kriminaliteta,referat na XXIV savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Bled, 1986, 98-112; Prepoznavanje oseb v kaznenskom postupku, ,,Revija za kriminalistiko in kriminologijo", 4/1987, 289-300; Pravci svestranog korišćenja kibernetskih metoda u kriminalistici, „Bezbednost i DSZ", 2/1988, 50-58; Organizacija sudova u SAD i njihova nadležnost u krivičnim stvarima, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1988,21-36; Identifikacija osoba na osnovu genomskog otiska, „Priručnik", 5/1988, str. 403-409; Savremena sredstva u otkrivanju krivičnih dela   i obezbeđivača dokaza i prava čoveka, referat na savetovanju „Prava čoveka i savremena kretanja u kriminalnoj politici", Budva, 1989, 163-183; Nedopušteni dokazi u krivičnom postupku zemalja common law sistema (SAD), „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 2/1989, 55-75; Nedopušteni dokazi u krivičnom postupku zemalja common law sistema (Engleska, Škotska, Irska, Kanada, Australija, Novi Zeland), „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1989, 31-50; Neka aktuelna pitanja veštačenja u krivičnom postupku, sa prof. dr Ž. Aleksićem, referat na savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Dubrovnik, 1989,117-129; Metoda otkrivanja, dokazivanja i rasvetljavanja ekološkog kriminaliteta, sa prof. dr V. Vodinelićem i prof. dr Ž. Aleksićem, referat na savetovanju „Zaštita i unapređenje životne sredine", Beograd, 1990, „Bezbednost i DSZ", 4/1990, 62-71; Primena savremenih naučnih dostignuća s gledišta dokaznih zabrana, sa prof. dr Ž. Aleksićem, referat na savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Dubrovnik, 1990, 93-111, Veštačenje tragova, „Bezbednost", 6/1990, 667-676; Taktika sprovođenja istražnih radnji, „Bezbednost i DSZ", 7-8/1990, 74-84; Kriminalistička ekspertiza glasa, „Bezbednost i DSZ", 9/1990, str. 67-77; Lrava okrivljenog i dokazne zabrane u krivičnom procesnom pravu anglosaksonskih zemalja, „Forum", 2/1991, str. 60-69.