Milovan M. Mitrović

redovni profesor za Opštu sociologiju

Rođen 9. februara 1948. godine u Županjcu (Lazarevac). Osnovnu školu završio u Županjcu i Bogovađi, a gimnaziju u Lazarevcu. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1972. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1979. sa tezom Sociologija u Jugoslaviji između dva rata (mentor akad. Radomir Lukić). Za asistenta za Opštu sociologiju na Pravnom fakultetu u Novom Sadu izabran 1973, a za docenta 1981. Od 1983-1987. predaje sociologiju na Institutu za osnovne discipline FTN u N. Sadu, gde je 1986. unapređen u zvanje vanrednog profesora. Od 1987. do 1992. stalno zaposlen na Filozofskom fakultetu u N. Sadu gde na Grupi za filozofiju i sociologiju (kasnije Grupi za sociologiju) predaje Opštu sociologiju, Metodologiju društvenih nauka i Sociologiju naselja (sela i grada). U zvanje redovnog profesora Sociologije izabran je 1990. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na Grupi za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu od 1989. honorarni profesor, a od 1992. do 2003. sa stalnim radnim odnosom. Od 1997. do 1999. bio i upravnik Odeljenja za sociologiju. Od 2003. redovni profesor za Opštu sociologiju na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predaje na poslediplomskim studijama i učestvuje kao član komisija za odbranu ili kao mentor magistarskih radova i doktorskih disertacija na univerzitetima u Beogradu, N. Sadu i Nišu. Boravio na univerzitetima u Regenzburgu i Frajburgu.

Bio rukovodilac dva veća sociološka projekta: (1) "Društvene promene i protivrečnosti u razvoju sela, seljaštva i poljoprivrede u Jugoslaviji" (1980-1985); (2) "Promene društvenih struktura i obrazaca kulture" (1985-1990). Član je Odeljenja društvenih nauka Matice srpske i glavni urednik Zbornika za društvene nauke Matice srpske. Bio predsednik (1989-1991) Jugoslovenskog udruženja za sociologiju.

Oblasti naučnog interesovanja: istorija sociologije, opšta (sistematska) sociologija, etnosociologija i ruralna sociologija. Objavio oko 150 članaka u stručnim časopisima i zbornicima i sledeće knjige:

Jugoslovenska predratna sociologija, Beograd, 1982, 279 s.

Neki problemi savremene sociologije, Senta, 1982, 288 s. (koautor)

Sociologija, Osnovni pojmovi i problemi, Beograd, 1987, 360 s. (koautor)

Naše selo između prošlosti i budućnosti, Beograd, 1989, 159 s.

Sociologija, 1992, (2004. trinaesto izdanje), 203 s. (koautor).

Sociologija sela, Beograd, 1998, 400 s.

Srpsko selo, Prilog sociologiji tradicionalnog srpskog društva, Novi Sad, 1999, 260 s.