SLOBODANKA NEDOVIĆ

Rođena je 1955. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet u Beogradu upisala je 1973. godine, a diplomirala 1977. godine sa prosečnom ocenom 9,34. Magistarski rad sa temom Savremeni feminizam i položaj i uloga žene u porodici i društvu odbranila je 1982. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Iste godine rad je nagrađen Oktobarskom nagradom grada Beograda. Bavi se istraživanjem ženskog pokreta   (Odnos  feminističkog i radničkog pokreta, MUS 3/83), položajem žene u Jugoslaviji (Neka pitanja emancipacije žene u Jugoslaviji, „Socijalna politika", 11-12/87, a odobrena joj je tema doktorske disertacije Položaj žene u državi blagostanja..

Na Pravnom fakultetu u Beogradu radi od 1978. godine, asistent je za predmete Sociologija i Socijalni razvoj i Socijalna politika. Od 1990. godine je sekretar Sociološkog društva Srbije.