Dr PAVLE NIKOLIĆ,

redovni profesor za predmet USTAVNO PRAVO

 

Prof. Nikolić je Generalni sekretar Međunarodnog udruženja za ustavno pravo i Potpredsednik Međunarode akademije za ustavno pravo. Nikolić je DOCTOR HONORIS CAUSA Univerziteta u Rouenu (Francuska) i počasni profesor Univerziteta Colcgio Mayor de Nuestra Senora del Rosario y BOGOTI (Kolumbija), kao i počasni član Kolumbijskog udruženja za ustavno pravo. Zbog naučnog rada i aktivnosti na međunarodnoj univerzitetskoj saradnji odlikovan je Zlatnim ordenom za zasluge Poljske. Profesor Nikolić je bio profesor po pozivu na Univerzitetu Paris I Pantheon Sorbonne i na Pravnom fakutetu Univerziteta u Fribourgu (Švajcarska). Održao je deset kurseva (od toga tri na doktoratu) i četrdeset i pet predavanja na trideset i pet univerziteta i drugih naučnih institucija u sedamnaest zemalja: u Francuskoj (Pariz, Grenobl, Bordo, St. Hiler di Tuve, Avr), Poljskoj (Poznanj, Varšava, Lublin, Krakov, Gnezno, Šamotuli), Italiji (Rim, Aosta), SSSR (Moskva, Lenjingrad), Iraku (Bagdad), Meksiku (Siudad Mek-siko, Oahaka), Egiptu (Kairo, Aleksan-drija), Alžiru (Alžir), Španiji (Barselona), Mađarskoj (Pečuj), Istočnoj Nemačkoj (Berlin, Šveina Šmalkalden), Švajcarskoj (Fribur, Ženeva), Kolumbiji (Bogota), Kini (Peking, Tjencin), Japanu (Tokio, Kjoto, Sendaj), Tunisu (Tunis), Grčkoj. (Atina). Bio je i član za odbranu doktorske disertacije u Alžiru.

 

Prof. Nikolić je rođen u Beogradu 1928.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu (1951), na kome je 1952. izabran za naučnog stipendistu, a 1955. za asistenta za ustavno pravo. U zvanje docenta je izabran 1962, za vanrednog profesora 1970. i za redovnog profesora 1977.

 

Doktorat pravnih nauka je stekao na Pravnom fakultetu u Beogradu (1961) odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Skupštinski sistem. Objavio je sto četrdeset naučnih radova (knjiga, članaka, drugih rasprava), a više od trideset na stranim jezicima (na francuskom, engleskom, poljskom, ruskom, španskom, nemačkom, mađarskom, japanskom). Bavi se problemima ustavnog prava i političkih nauka (posebno problemima ustavnog sudstva, federalizma, regional izma, skupštinskog sistema, demokratije, ustavnosti, parlamenta, i dr.). Učestvovao je u izradi više istraživačkih projekata. U svojstvu referenta učestvovao je na brojnim kongresima i drugim naučnim simpozijumima u velikom broju zemalja, kao i u Jugoslaviji. Držao je predavanja na mnogim fakultetima u Jugoslaviji, kao i veliki broj  javnih predavanja.

Prof. Nikolić je bio šef Katedre za političke nauke na Pravnom fakultetu u Beogradu i prodekan Fakulteta. Vršio je funkciju direktora Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta i direktora Međunarodnog univerzitetskog centra za društvene nauke Univerziteta u Beogradu, itd.

 

Prof.  Nikolić je vršio i različite   funkcije u stručnim udruženjima: bio je generalni sekretar Udruženja za  političke nauke Srbije, član Predsedništva Saveza udruženja pravnika Jugoslavije, a sada je član Predsedništva Jugoslovenskog udruženja za uporedno pravo i član Predsedništva za Ustavno pravo Srbije. Takođe je bio član Zakonodavne komisije Skupštine Srbije, član Ustavne komisije Skupštine Srbij i sl.,  kao i sudija Ustavnog sud Srbije.

 

Od važnijih radova valja izdvojiti sledeće: Savezna skupština u ustavnom i političkom sistemu Jugoslavije, Beograd, 1969, 195; Skupštinski sistem, Beograd, 1973, 201; Društveno-politički sistem SFR Jugoslavije (koautor), Beograd, 1974, H+316; Le systeme socio-politique Yougoslave, Beograd, 1975, 105.

Federacija i federalne jedinice, Beograc, 1989, str. 22; Ustavno pravo, Beograd, 1991; Prilog pisanju karaktera autoptičnog tumačenja zakona, „Pravni život", 1982, str. 1101-1116; Ustavni položaj Saveznog izvršnog veća, „Anali PFB", 1984, 392-406; la position des provinces dans le system federal), en Yugoslavia, Fribourg, 1984,139-153; La decisio, en matfere de controle de constitulionnalite, Beograd 1986, 55-68. Les roles du  pouvoir legislatif i executif dans la procedure legislative en Yugoslavii Zurich,    1986, 41-56. Le controle juridictionnel dc. lois dans les pays socialistes, Aix-en-Marseille 1986,  71-101.  Les  protections  et  les  garantic. constitutionnelies des droits et des libertes, Beograd, 1988,   73-101.  Constitutional review of laws o Constitutional courts and democracy, New Delhi 1989.