Miodrag V. Orlić

Rođen je 7. marta 1939. godine y Zrenjaninu. Na Pravni fakultet y Beogradu upisao ce 1958, a diplomirao 1962. godine s odličnim uspehom (prosečna ocena 9,87). Magistarski rad pod nazivom Lična svojina kao pravna kategorija odbranio je c odlikom 1969. godine, a doktorsku raspravu pod naslovom Pravna priroda zakupa 1975. godine. Asistent je od 1969, docent od 1975, a za vanrednog profesora za Građansko pravo izabran je 1981. godine.

Pored redovne nastave na Pravnom fakultetu y Beogradu (opšti kurs i poslediplomske studije) držao je predavanja na pravnim fakultetima y Kragujevcu, Novom Sadu i Skoplju.

U inostranstvu je predavao na Pravnom fakultetu y Bergenu (Norveška) na engleskom jeziku, a na fakultetima Pariz I, Pariz II, Klermon Feran i Strazbur na francuskom jeziku. U dva

navrata predavao je na Univerzite Bordo I y svojstvu pozvanog profesora.

Decembra 1986. godine izabran je sudiju Vrhovnog suda Srbije i na funkciji ce nalazi i danas. U dužem razdoblju je arbitar y Jugosloveno Spoljnotrgovinskoj arbitraži, a nedavno i arbitar y sporovima pred Međunarodnim arbitražnim sudom (pri Međunarodnoj trgovinskoj komori y Parizu).

Pored učešća na više međunarodnih kongresa i bilateralnih susreta pravnika (Brisel, Moskva, Bagdad, Oslo, Pariz, Milan, Fribur) učestvovao je na proslavi dvestogodišnjice Američkog Ustava y novembru 1987. godine na Univerzitetu Kolumbija y Njujorku.

Govori engleski i francuski jezik a čita italijanski, nemački i ruski.

Objavio je oko sto obimnijih kraćih napisa.

Najvažniji radovi su:

Stvarno pravo, udžbenik (koaturski rad sa profesorom dr Obrenom Stankovićem) više izdanja, peto izdanje - Beograd, 1990; Pravna priroda zakupa (doktorska rasprava) Beograd, 1974,514 (daktilografisano); Législation compa­rée, Yougoslaie, (Jugoslovensko pravo, uvod, porodično pravo, nasledno pravo)..