SILVIJA Panović-Đurić

Rođena je 2. aprila 1965. godine u Beogradu. Pravni fakultet je upisala školske 1983/84, a završila školske 1987/88, sa prosečnom ocenom 9,35. Bila je stipendista Republičke fondacije za naučne talente. Od 1. novembra 1990. godine radi kao asistent-pripravnik na Katedri za krivične nauke, na predmetu Krivično pravo. Metodologiju pravnih i društvenih nauka položila je sa ocenom 9, a seminarski rad na posle-diplomskim studijama Ucena kao krivično delo uspešno je odbranila. Trenuto je angažovana na pripremi usmenog magistarskog ispita.