Milan Parivodić

Rođen je 23. januara 1966. u Beogradu. Maturirao je s odličnim uspehom u sedamnaestoj godini kao najmlađi maturant XIV beogradske gimnazije i stekao zvanje tehničara za toplotnu fiziku. Nakon odslužene vojske počeo je studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku studija bio je stipendista Republičke fondacije za stipendiranje naučnog i umetničkog podmlatka, a dobijao je nagrade za postignut uspeh. Studije je završio sa prosečnom ocenom 9,38. Sada je student postiplomskih studija Građansko-pravnog smera.

Objavio je prikaz u časopisu „Anali Pravnog fakulteta" posvećen monografiji dr Nikole Gavele Posjed stvari i prava.

U zvanje asistenta-pripravnika izabran je 14. januara 1991. godine za predmet Uvod u građansko i Stvarno pravo sa grupe predmeta Građanske katedre. Potpisao je indekse prvoj generaciji svojih studenata kao rukovodilac vežbi iz gore pomenutog predmeta. Ministarstvo pravde Repu-blike Srbije postavilo ga je za sudskog tuimača za engleski jezik.