Milan Paunović

 

Rođen u Beogradu 1. februara 1956. godine gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet. Od 1985. godine do kraja 1989. godine bio je sekretar i direktor Studentskog kulturnog centra u Beogradu, a decembra 1989. izabran je za asistenta na predmetu Međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Posle odbranjene doktorske disertacije 1993. godine, izabran je za docenta, a 1998. godine za vanrednog a 2004. godine za redovnog profesora na istom predmetu.

Obavljao je i poslove člana redakcije Jugoslovenske revije za međunarodno pravo, Anala Pravnog fakulteta u Beogradu, a trenutno je član redakcije Arhiva za pravne društvene nauke.

 

Najvažniji radovi:

1.    Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava, Pravni fakultet, Beograd, 1993, 223 str.

2.    Ljudska prava – udžbenik, Beogradski centar za ljudska prava, Dosije, Beograd, 1997, 467 str. (koautorski s V. Dimitrijevićem).

3.    Prava i slobode – Međunarodni i jugoslovenski standardi, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1995, 247 str. (koredaktor s V. Dimitrijevićem)

4.    Pravo ljudskih prava – nove teme, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1996, 279 str. (koredaktor s K. Obradovićem)

5.    Politička prava i slobode – izbor presuda Evropskog suda za ljudska prava, Political Rights & Freedoms – Selected Judgements of the European Court of Human Rights, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 1997, 308+308 str, uporedni tekst na srpskom i engleskom (redaktor)

6.    Prava na život i slobodu – Rights to Life & Liberty – izbor presuda Evropskog suda za ljudska prava – Selected Judgments of the European Court of Human Rights, Fond za humanitarno pravo – Humaniterian Law Center, Beograd, 1998, str. 421+421 (engleski-srpski) (redaktor)

7.    Praktikum za međunarodno javno pravo – Dosije 2002, Beograd (koautor M. Kreća)

8.    Osnovi ljudskih prava – Izvornik i Pojmovnik, Dosije, Beograd, 2002.

9.    Prava životinja – Savremeni međunarodni standardi, Pravni fakultet 2004.

Pored ovih knjiga objavio je nekoliko desetina članaka u značajnim domaćim i stranim časopisima iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava.