Dr Miroslav  Pečujlić,

redovni profesor za predmet OPŠTA SOCIOLOGIJA

 

Rođen 7. januara 1929.godine u Sisku. Srednju školu i Pravni fakultet završio je u Beogradu. Svoju stručnu i naučnu (profesionalnu) karijeru proveo je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za asistenta za Opštu sociologiju izbran je 1958, za docenta 1962, za vanrednog profesora 1965, a za redovnog profesora 1972.godine.

 

Pored nastavno-pedagoške i stručno-naučne aktivnosti bio je rektor Univerziteta u Beogradu od 1977. do 1981, urednik više časopisa iz oblasti sociologije i društvenih nauka (glavni urednik časopisa „Sociologija" i osnivač časopisa „Gledišta"), predsednik i član saveta „European Centre for Higher Education" — Unesco (Cepes), saradnik Univerziteta Ujedinjenih nacija i član saveta makroprojekta: Socio — Cultural Alterna­tives in Changing World — The Transforma­tions of Science and Technology", član Advisory Editorial Board časopisa Higher Education Policy — The Quarterly Journal of the International Association of Universi­ties, član grupe aksperata Unesko na Univerzitetu Fudan u Šangaju.

 

Koodirektor je kursa Međunarodnog interuniverzitetskog centra u Dubrovniku „Future Studies". Predsednik je saveta za društvene nauke Fondacije Republike Srbije za negovanje mladih talenata. Držao je predavanja na više univerziteta u zemlji i inostranstvu i učestvovao na većem broju međunarodnih simpozijuma. Publikovao je više radova od kojih se ovde navode samo značajniji:

 

Klase i savremeno društvo, Beograd, 1967, 144; Budućnost koja je počela- Naučio-tehnička revolucija i samoupravljanje, Beograd, 1969, 140; Studije nz lolitičke sociologije, Beograd, 1971, 401; Osnovi nauke o društvu, urednik knjige i autor uvodne studije Uvod u sociološke teorije, Beograd, 1972; Sociologija između revolucije i apologetike - Kritičko istraživanje savremenog društva, Beograd, 1973, 160; Metodologija društvenih nauka, Uvodna studija i Zbornik tekstova, Beograd, 1975; Susret svetova, Beograd, 1976 (ova studija dobitnik je „Ninove" nagrade); Politička sociologija, urednik Zbornika i autor dela teksta, Beograd, 1978; Univerzitet budućnosti, Beograd, 1980, 158; Sociološki leksikon - (sa akademikom Radomirom Lukićem glavni redaktor), Beograd, 1982; Zarobljeno društvo, Beograd, 1984, 254; Metodologija istraživanja društva u epohi pluralizma, Beograd, 1988 (zajedno sa prof. V.Milićem); Drama socijalizma, Beograd-Zagreb, 1989, 432; Zbornik Političke stranke u Jugoslaviji -Uvodna studija: Posle nestabilnog parlamentarizma i dugog monolitizma, Beograd, 1989; University of the Future, New York London, 1987, 196; The Transformation of the World - The Role of the Science and Technology, London , 1982 (urednik i autor dela teksta).

 

Učestvovao je i u više istraživanja i projekata:

„Strategija naučno-tehnološkog razvoja Srbije do 2000 godine", str. 130; „Jugoslavija u svetskoj privredi na pragu XXI veka - Strategija", Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd; „Socio — Cultural Alternatives in Changing World", London — Tokio, 496. - Uvodna studija i deo teksta makroprojekta Univerziteta Ujedinjenih nacija; Projekat SANU o ekološkoj situaciji SR Srbije (pod rukovodstvom akademika Despića i Pantića).