MIROSLAV Petrović

Rođen je 13. januara 1935. godine u Nišu. Od 1938. godine stalno boravi u Beogradu, u kome je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske 1953/54. godine i na njemu diplomirao 28. juna 1957. godine. Za vreme studija dobio je za svoje studentske radove šest nagrada, od kojih tri prve (među kojima su prve nagrade Beogradskog univerziteta i Oktobarsku nagradu Beograda za istraživačke radove mladih). Kao student četvrte godine zaposlio se 1. januara 1957. Godineu Ekonomskom institutu FNRJ u kome je radio sve do odlaska na odsluženje vojnog roka. Nakon regulisanja vojne obaveze izabran je za asistenta na Pravnom fakultetu aprila 1959. godine i od tada je stalno zaposlen na njemu. Januara 1965. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Cilj oporezivanja i bio promovisan za doktora ekonomskih nauka. Za docenta za predmet Finansije i finansijsko pravo izabran je juna 1966. godine, a za vanrednog profesora novembra 1971. godine. Do sada je dva puta reizabran u istom zvanju.

Učestvovao je u svim oblicima nastave na redovnim i poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i drugim pravnim i ekonomskim fakultetima i našoj zemlji. Kao mentor ili član odgovarajućih komisija učestvovao je u formiranju brojnih mladih kadrova koji su sticali stepen magi-stra i doktora nauka na mnogim pravnim i drugim fakultetima u Beogradu i drugim univerzitetskim centrima u našoj zemlji i van nje.

Boravio je više puta u inostranstvu na specijalizaciji ili kao gostujući profesor, odnosno kao učesnik brojnih međunarodnih sastanaka, konferencija i kongresa. U letnjem semestru 1966. i oba semestra školske 1971/72. godine predavao je na američkim univerzitetima kao gostujući profesor u organizaciji Fulbrajtovog programa. Više godina drži predavanja u Bank of England u kojoj se, kao najstarijoj centralnoj banci, drže specijalistički kursevi za eksperte iz čitavog sveta.

Tokom više od tri decenije rada na Fakultetu obavljao je brojne poslove: bio je dekan, prodekan, predsednik Saveta, upravnik Biblioteke, predsednik Bibliotečkog odbora, predsednik Finansijske komisije.

U organizaciji univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika bio je predsednik Sekcije na Fakultetu, sekretar Udruženja Srbije i generalni sekretar Saveza udruženja Jugoslavije. U mnogim stručnim i naučnim organizacijama, udruženjima i telima i organima opštine Stari grad, grada Beograda, Republike Srbije i SFR Jugoslavije bio je aktivan sudionik. U tome se posebno izdvaja aktivnost u Narodnoj banci Srbije i Narodnoj banci Jugoslavije, Udruženju banaka Jugoslavije i resornim ministarstvima za finansije na republičkom i federalnom nivou.

Pune tri decenije - član je Uređivačkog odbora časopisa „Finansije", a šest godina je bio glavni i odgovorni urednik tog časopisa. Osim toga, član je uređivačkih odbora časopisa „Arhiv za pravne i društvene nauke", „Jugoslovensko bankarstvo", „Finansijska praksa", „Direktor" i „Produktivnost rada". Urednik je za ekonomsku i finansijsku struku u Enciklopediji Jugoslavije a bio je urednik iste struke u prvom izdanju Larusove encikopedije na našem jeziku.

Objavio je više radova iz oblasti javnih finansija, kreditnih i monetarnih finansija i bankarstva.