SNEŽANA Petrović

Rođena je u selu Mrčajevci gde je završila osnovnu školu s odličnim uspehom. Gimnaziju je pohađala u Čačku i takođe je završila s odličnim uspehom. Na Pravni fakultet u Beogradu upisala se 1970. godine i diplomirala s odličnim uspehom. Nakon završenih poslediplomskih studija zasnovala je radni odnos na Pravnom fakultetu u zvanju asistenta-pripravnika. Magistrirala je 1984. godine, a doktorirala 1987. godine, nakon čega je izabrana za docenta na Fakultetu, gde i danas radi.

U toku studija bila je više puta nagrađivana i pohvaljivana. Studije je završila kao stipendista Fonda „Filip Filipović" Opštinske skupštine u Čačku, i kao stipendista Republičkog fonda za nauku Srbije. Nagradio ju je Fond „Albert Vajs" i Univerzitet. Za svoj dugogodišnji uspešan rad na popularizaciji nauke dobila je Povelju Foruma Romanuma 1985. godine. Za vreme studija i rada na Fakultetu obavljala je niz značajnih funkcija u društveno političkom životu Grada.

Od   najznačajnijih   radova   pomenućemo:

Stavovi KP Francuske o oblicima prelaznog perioda iz kapitalizma u socijalizam, Beograd, 1984; Interesna grupa i politički sistsm. Beograd, 1987; Nastava rimskog prava na Liceju, Velikoj školi i Univerzitetu do 1941. godine, Politička teorija i interesne grupe, „Arhiv za pravne i društvene nauke", 1-2/90; Interesi i politika - Zakonitost konflikata i sinteza interesa u društvu, „Anali PFB", 1991/1-3;