Ljiljana Radulović

 

Ljiljana Radulović je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.44. U toku celokupnog školovanja, uključujući i studije na Pravnom fakultetu, nagrađivana je za postignut uspeh, kao i na konkursima za izrađene tematske radove. U toku magistarskih studija usmeni magistarski ispit je položila sa odlikom i odbranila magistarski rad pod nazivom „Krivična odgovornost saučesnika“. Doktorsku tezu pod nazivom „Oslobođenje od kazne“ odbranila je 1987 godine. Govori engleski i ruski jezik i pasivno vlada portugalskim jezikom. Položila je Pravosudni ispit sa odlikom. Boravila je 1986 godine u Londonu na kraćem stručnom usavršavanju, kao stipendista Republičke zajednice za nauku SR Srbije.

           Bila je prodekan za nastavu u tri mandata, sekretar Katedre za krivične nauke, kao i sekretar i član većeg broja fakultetskih komisija, predsednik i član komisija za izradu fakultetskih pravilnika, komisije za prijemne ispite, i dr. Bila je  član Saveta Pravnog fakulteta, Izdavačkog odbora časopisa „Anali Pravnog fakulteta“, Bibliotečkog odbora, organizacionih tela za pripremu naučnih skupova, jedan od upravnika letnje škole „Albah“, predsednik je komisije za nostrifikaciju diploma.

           Na osnovu Ukaza Predsednika SRJ obavljala je funkciju ambasadora u Republici Portugal u periodu 2001-2005. U toku boravka u Portugalu, držala je predavanje za studente doktorskih studija na Lisabonskom pravnom fakultetu.

 

Nastavne aktivnosti na Fakultetu

           Od zasnivanja radnog odnosa, na osnovnim studijama obavljala je vežbe, rukovodila stručnim grupama. Izvodi nastavu iz predmeta Krivično pravo, Opšti i Posebni deo, kao i iz opcionih predmeta Maloletničko krivično pravo i Kriminalna politika (master studije). U toku dve školske godine izvodila je nastavu iz predmeta Sudska psihologija. 

           Bila je mentor u izradi magistarskih i master radova i član komisija za odbranu magistarskih teza.

           Na doktorskim studijama je uključena u nastavu i izvođenje ispita, mentor je u izradi doktorskih disertacije i član komisija za odbranu doktorskih teza.

           U okviru ovih aktivnosti je kao član komisije za izradu i odbranu magistarskih i doktorskih teza, u odgovarajućoj meri dala doprinos razvoju naučnog podmlatka na našem i na drugim fakultetima.    

 

Nastava na specijalističkim i strukovnim studijama

          -“Inoviranje znanja za kadrove iz pravosuđa“-Pravni fakultet i Ministarstvo pravde RS (1996)

          -„Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“ (2007-2010)

 

Rad na zakonodavnim projektima

           Kao predsednik radne grupe učestvovala je u izradi Zakona o državnom tužiocu Republike Crne Gore (1993), kao član radne grupe u izradi Zakona o prekršajima (2000).

 

Učešće u naučno-istraživačkim projektima

-Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo nauke, 1995 - 2004;

-.Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Centar za projekte Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2005-2010).

 

Radovi  monografskog  karaktera:

1. Maloletničko krivično pravo, (2010), Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta, str.170+8.

2. Kriminalna politika (1999), Centar za publikacije Pravnog fakulteta, str.271+10.

3. Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima, (1987), koautorstvo, Slavija Pres, Novi Sad.

 4. Oslobođenje od kazne, doktorska disertacija, (1987), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

5. Krivična  odgovornost  saučesnika  u  krivičnom   pravu  SFRJ, magistarska teza, (1979), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

 

Članci, prikazi, sudska praksa, naučni skupovi,prilozi u zbornicima:

 

·         Sličnosti i razlike između čl. 45. KZ SFRJ i paragrafa 60.  KZ SR Nemačke, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3/1988, str. 270-277./Č/

·         Neka pitanja međusobnog odnosa i zakonskog razgraničenja  instituta oslobođenja od kazne sa uslovnom osudom, sudskom opomenom i  neznatnom društvenom opasnošću, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 5/1988,  str.542-554./Č/

·         Aktuelni stavovi o kazni u Sovjetskoj krivičnopranoj teoriji  Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/1989, str. 52-62./Č/

·         Doprinos ostvarenju krivičnog dela-osnov za razgraničenje saučesništva od      delatnosti koje se preduzimaju posle izvršenja krivičnog dela, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 5/83, str. 957-960./SP/

·         Šesnaesto redovno godišnje savetovanje Saveza udruženja za krivično pravo i  kriminologiju Jugoslavije /fak. Hronika/, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 6/78, str. 848-858./P/.

·         Akademija nauka SSSR-Institut gosudarstva i prava: Ugolovnoe pravo, Moskva 1978. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1-2/82, str.201-219./P/

·         Dr Dušan Jakovljević:Rehabilitacija u krivičnom pravu, Naučna knjiga,  Beograd 1981, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 5/82, str. 891-898./P/

·         Saopštenje na naučnom skupuAktuelna pitanja kriminalne politike u Jugoslaviji“, Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju (JRKK) 1-2/86, 360-375.

·         Neznatna društvena opasnost, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 4/91, str. 408-416.

·         Krivično delo sprečavanja ili ometanja javnog skupa, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/93, str. 284-294.

·         Prikaz monografije D. Nikolića "Krivični zakonik Kneževine Srbije", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 5/1992, str.  494-498.

·         Prilog problemu određivanja zakonodavne nadležnosti u oblasti krivičnog prava (Zbornik-Neki problemi Ustava i konstituisanja pravne države), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1994, str. 124-128.

·                   Đorđe Cenić-Objasnenija Kaznitelnog zakonika za Knjaževstvo Srbiju (Zbornik-Naučno nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu), Pravni fakultetUniverziteta u Beogradu 1994, str. 283-290.

·  Osnovi   isključivanja   krivičnog   dela (2,5 autorska tabaka publikovana u materijalu sa specijalističkog kursa: Inovacija znanja u oblasti krivičnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstva pravde Republike Srbije, 1995.

·                   Krivičnopravna   zaštita   radnih   odnosa   (Zbornik-Zapošljavanje   isocijalni problemi), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1996, str. 201-206.

·         Neki kriminalnopolitički aspekti reforme krivičnog zakonodavstva (Zbornik-Problemi privrede i prava u tranziciji), Pravni fakultetUniverziteta u Beogradu 1996, str. 139-152.

·                   Konvencija OUN o pravima deteta iz 1989. g. i inkriminacije u KZ  SR   Jugoslavije (Zbornik-Međunarodno krivično pravna pitanja i Haški  tribunal), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1997, str. 31-43.

·         Đorđe D. Cenić-doprinos razvoju krivičnopravne misli u Srbiji  XIX veka (Zbornik: Nauka i tehnika u Srbiji 1854-1904), Univerzitet u  Kragujevcu1998,551-565.

·         Slobodan Jovanović o  izbornom  Kaznenom zakoniku, Delo Slobodana Jovanovića u svom vremenu i danas, Referati sa naučnog skupa održanog 5-6 juna 1991. Pravni fakultet 1991, str.115-121.

·         Mere  bezbednosti   medicinskog  karaktera,  Savetovanje u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Zlatibor 1993, (saopštenje).

·                   Ubistvo i nužna odbrana, Kopaonička škola prirodnog prava 1995.  Pravni   život 9/95, str. 131-139.

·         Oslobođenje od kazne, Budva 1998. "Izricanje i izvršenje krivičnih

·         sankcija", Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1998, str. 150-159.

·         Dobrovoljni odustanak od k.d. ubistva, Savetovanje u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva 2000, (saopštenje).

·         Funkcija obrazovanja u suzbijanju maloletničkog kriminaliteta, Strani pravni život 1/2010, str. 245-169.

·         Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta:"What works"?, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 1-2/2009, str. 7-23.

·         Maloletničko krivično pravo Francuske, Zbornik Pravnog fakultetaUniverziteta u Podgorici 38/2008, str. 207-217.

·         Novo maloletničko pravo RS-kriminalnopolitički aspekt, Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici 36/2008, str. 114-127.

·         Vaspitni nalozi kao posebne mere reagovanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, Referat po pozivu na Međunarodnom naučnom skupu: Krivičnopravna pitanja maloletničke delinkvencije, Beograd, 21-22 mart 2008, str. 51-67.

·         Neka pitanja krivičnopravnog aspekta suzbijanja kriminaliteta (odnos kaznene politike zakonodavca i kaznene politike sudova), Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Monografija 2008, str. 87-103.

·         Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja iz čl. 289.st.1.-pojedini aspekti, Revija za kriminologiju i krivično pravo, Vol.47/3, 2009, 243-251.

·         Krivično delo PORESKA UTAJA iz čl. 229. KZ RS-akcenti iz sudske prakse, Pravo i privreda, 4-6/ 2010, str.463-475.

·         Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta sa elementima nasilja, Referat za naučni skup Nasilnički kriminal:etiologija, fenomenologija, prevencija, Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Palić 2010.

·         Maloletničko krivično pravo Engleske i Velsa-između"etosa brige i zaštite" i "etosa odgovornosti i kažnjavanja", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/2010, str.195-211.