VESNA Rakić-Vodinelić

Rođena je 1. novembra 1950. godine u Beogradu, Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Na Pravni fakultet u Beogradu upisala se 1969, a. diplomirala 1973. godine sa prosečnom ocenom 9,83. Završila je privrednoporavni smer na postdiplomskim studijama. Za asistenta-pripravnika na Pravnom fakultetu u Beogradu izabrana je 1975. godine, a pre toga radila kao advokatski pripravnik i stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu. Pravosudni ispit je položila 1974. godine.

Magistarski rad pod naslovom Razlozi žalbe protiv građanske presude odbranila je s odlikom 1978. godine, a doktorirala 1981. godine odbraniviši s odlikom disertaciju Revizija protiv građanske presude. Sada radi kao docent na predmetu Građansko procesno pravo. Od 1983. godine predaje na opštem kursu i postdiplomskim studijama,a pre toga je vodila vežbe iz Građanskog procesnog prava, Građanskog prava i Naslednog prava.

Kao referent učestvovala je na četiri svetska kongresa za građansko procesno pravo i na nizu savetovanja u zemlji. Bila je sekretar Jugosloven-skog foruma za ljudska prava.

Objavila je oko četrdeset radova, od kojih se izdvajaju:

Razlozi žalbe protiv građanske presude (magistarski rad). Beograd, 1978; Revizija protiv građanske presude (doktorska disertacija), Beograd, 1981; Građansko procesno pravo (Prilog u Priručiiku za polaganje pravosudnog ispita, IV izmenjeno i dopunjeno izdanje) Beograd, 1987; Primena Zakona o izvršnom postupku sa stanovišta efikasnosti i zaštite prava građana (naučni projekat u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Saveznog sekretarijata za pravosuđe), Beograd, 1985; Protection of Diffuse, Fragmentary and Collective Interests in the Yugoslav Court Procedures (nacionalni referat za Svetski kongres za građansko proce-sno pravo održan 1983. godine u Vircburgu), „Yugoslav Law", 9/1982; Legal Remedies Procedure in Yugoslavia (nacionalni referat za Svetski kongres za građansko procesno pravo, održan 1987. godine u Utrehtu); Jednaka primena i tumačenje saveznog prava i uloga najviših sudova u federacijama,„Anali PFB", 3-4/1985; Ljudska prava treće geieracije (referat za jugoslovensko savetovanje o l.udskim pravima, održano 1989. godine u Zagrebu).