MOMČILO RISTIĆ

Rođen je 8. juna 1939. u Skoplju. Gimnaziju je završio sa odličnim uspehom u Prištini. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1958-59, a završio 1962. sa odličnim uspehom (prosečna ocena 9,35). Nakon diplomiranja radio je kao advokatski pripravnik.

Usmeni magistarski ispit položio je sa ocenom 10, a magistrirao je sa tezom Oblici i karakter saradnje zemalja članica SEV. Kao poslediplomac sarađivao je na prikupljanju građe za projekat Instituta za međunarodne studije Pravnog fakulteta "Položaj nacionalnih manjina u Jugoslaviji". Na Pravni fakultet je primljen 1976. za stručnog saradnik pri Katedri za međunarodio pravo i međunarodne odnose, a zatim za asistenta za predmet Međunarodno javno pravo. Pored rukovođenja vežbama obavljao je ispite iz predmeta Međunarodno javno pravo i održavao konsultacije za vanredne studente. Bio je mentor Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta, a sada je rukovodilac Stručne grupe za međunarodno pravo i međunarodne odnose.

Kao koautor objavio je praktikum Izvori međunarodnog javnog prava (dva izdanja 1979 i 1985). Takođe kao koautor objaiio je Građu međunarodnog javnog prava, Novi Sad, 1989. (I, II III knjiga).