MIODRAG SIM

Rođen je y Beogradu 3. marta 1931. godine. Osnovnu školu završio je y Beogradu, kao i gimnaziju sa Višim tečajnim ispitom.

Filozofski fakultet y Beogradu upisuje i diplomira na grupi za istoriju. Na istoj grupi je magistrirao 19. maja 1973. sa temom Škole y Beogradu y vreme okupacije 1941-1944. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta y Novom Sadu 10. maja 1985. sa temom List „Politika" i njen uticaj na javno mnenje y Srbiji 1904-1915. godine.

Iz Jugoslovenskog instituta za novinarstvo, gde je obavljao dužnost direktora međunarodnog školskog centra i naučnog saradnika, izabran je y zvanje višeg predavača za predmet ONO i DSZ SFR J  24. maja 1979. godine. Marta 1985. reizabran je za višeg predavača za predmet ONO i DSZ SFRJ. U zvanje vanrednog profesora za predmet ONO i DSZ SFRJ izabran je decembra 1988. godine.

Za svoj rad na polju prosvete i kulture odlikovao ga je Predsednik Republike Ordenom rada sa srebrnim vencem novembra 1978. godine.

Bibliografija značajnih radova obuhvata monografije:

Škole y Brogradu y vreme okupacije 1941-1944 (magistarski rad objavljen y Zborniku Muzeja grada Beograda, knjigaHH1.75-119);  List „ Politika" i njen uticaj na širenje demokratskih ideja y periodu između dva rata, Beograd, 1987, 204; S narodom „Politika" 1904-1915, Beograd, 1989, 216; Odbrana n zaštita SFRJ, teorija i sistem, Beograd, 1991 (koautorski rad); Olujni period - Pravni fakultet u vreme okupacije (recenzirani materijal za monografiju povodom 150 godina Pravnog fakulteta, str. 90).

Prof. Simić je učestvovao y izradi projekata Istorija novinarstva y Srbiji (do 1941), JIN Beograd, 1976; Efekti glasila Skupštine SFRJ na iiformisanje delegacija y bazi, JIN Beograd, 1977;  Komunikacioni sistem SFRJ, JIN, Beograd 1978; Rad pravnih fakulteta na teritoriji Jugoslavije y okupacionom periodu (samostalni projekat, y toku). Objavio je više feljtona („Glas Vračara"), a posebno ce ističe feljton List „Politika" i širenje demokratskih ideja između dva para (30 nastavaka, juni 1987, list „Politika").

Učestvovao je na međunarodnim simpozijumima: Jugoslovensko-finski simpozijum o informisanju, Beograd - 1977; Duh Helsinkija y sredstvima informisanja Jugoslavije i Finske, Beograd - 1978. Na simpozijumima Zajednice univerziteta Jugoslavije podneo je sledeće izvorne radove: Priprema sredstava informisanja y NOR-u, Sutomore, 1981; Rad sredstava informisanja na PZT, Aranđelovac, 1982; Haše društvo y pripremama za ONOR, Lepenski vir, 1985 ; Sredstva informisanja y funkciji odbrane, Trogir, 1987.

Objavio je više desetina članaka, među kojima ce izdvajaju:

Beogradski univerzitet y okupacionom pe-rodu (1941-1944), „Anali Pravnog fakulteta" 2/1985; Beogradsko školstvo krajem XIX i početkom XX veka, „Anali Pravnog fakulteta, 1-3/1986; List„Politika" i studenti Beogradskog univerziteta uoči drugog svetskog rata, Beogradski univerzitet, knjiga 1, Beograd, 1986; Okupaciona štampa o školstvu Beograda i Srbije 1941-1944, Zbornik za istoriju školstva i prosvete, Ljubljana, sv. 20, 1987.