Dr Dragutin ŠOŠKIĆ,

redovni profesor za predmet POLITIČKA EKONOMIJA

 

Rođen je 1934. godine u Ulotini, kod Berana. Osnovnu školu i dva razreda gimnazije završio je u Peći a maturirao u Beogradu 1954 (V mešovita gimnazija). Na Pravni fakultet upisao se školske 1954/55. i diplomirao nakon četiri godine.

Posle odsluženja vojnog roka izabran je 1960, godine za asistenta na Katedri za društveno ekonomske nauke. Školske 1960/61. godine upisao se na doktorski kurs i završio ga polaganjem doktorskog usmenog ispita sredinom 1962. Odmah posle toga pristupio je izradi doktorske disertacije pod naslovom Problemi raspodele u socijalizmu s posebnim osvrtom na jugoslovensku praksu i odbranio je 8. novembra 1965. U međuvremenu, od kraja 1962. do sredine 1963, boravio je, kao stipendista talijanske vlade, na Institutu za ekonomski razvoj (ISVE, Napulj).

 

Biran je prvo za docenta za predmet Privredni sistem Jugoslavije (1968), a kasnije za vanrednog i redovnog profesora za predmet Politička ekonomija.

 

Naučna i stručna aktivnost dr D. Šoškića odvijala se uglavnom u okviru tri oblasti problema: a) opšta pitanja političke ekonomije; b) metodološko-teorijska, sistemska i specifična pitanja raspodele društvenog proizvoda i v) metodološko-teorijski problemi svojinskih odnosa s posebnim kritičkim osvrtom na ekonomsku prirodu društvene svojine. Iz ove tri navedene oblasti napisao je i objavio tri knjige, od kojih su dve koautorstvo, dve manje monografije, više priloga objavljenih u knjigama i zborniku radova Politička ekonomija socijalizma oko četrdeset članaka, nekoliko desetina kritičkih osvrta i komentara prikaza i stručnih recenzija knjiga monografija i studija, preko dvadeset odrednica za ekonomske leksikone i enciklopedije.

 

Aktivnost dr D. Šoškića se ogledala i u uređivanju, izdavanju i pisanju predgovora pojedinih knjiga i rukopisa iz domena političke ekonomije, podnošenju referata na naučnim skupovima i savetovanjima, sudelovanju u raspravama koje su priređivale naučne i stručne institucije (Srpska akademija nauka i umetnosti, instituti, pojedini fakulteti, redakcije časopisa i sl.). Ovome treba dodati i rad na naučno istraživačkim projektima u svojstvu rukovodioca ili saradnika istraživača.

 

Nastavna aktivnost prof. Šoškića obuhvata nastavu iz predmeta Politička ekonomija na ospovnim i poslediplomskim studijama Pravno-ekonomskog smera. Takođe, na ovom smeru drži povremeno specijalističke kurseve, o6avlja magistarske usmene ispite, rukovodi izradom magistarskih teza i doktorskih disertacija, daje ocenu i piše referate o njihovoj podobnosti za javnu odbranu, učestvujući u tome kao član brojnih stručnih komisija.

 

U krug njegovog društvenog angažovanja spada obavljanje funkcije predsednika Skupštine Zajednice usmerenog obrazovanja SR Srbije, delegata Beća radnika u obrazovanju Skupštine, člana Komisije za međunarodnu saradnju predsednika Skupštine Zajednice usmerenog obrazovanja Beograda. U više navrata bio je delegat Skupštine Univerziteta, delegat Nastavno-naučnog veća Univerziteta i član njegove Komisije za ekonomske, pravno-ekonomske, agroekonomske, statističke i demografske nauke, u dva navrata biran je za prodekana za finansije Pravnog fakulteta, vršio je dužnost upravnika i 6io zamenik upravnika Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta i predsednik Naučnog veća Instituta.