JUGOSLAV STANKOVIĆ

Rođen je 1935. godine u Kuršumliji, gde je završio osnovnu školu i niže razrede gimnazije. Više razrede gimnazije i veliku maturu završio je u Prokuplju. Na Pravni fakultet upisuje se 1954. godine, diplomiravši 1958. godine. Po završetku studija upisuje doktorantski kurs na Pravnom fakultetu u Beogradu, a u isto vreme dobija stipendiju Instituta društvenih nauka radi usavršavanja u sociologiji, što obuhvata i učešće u empirijskom istaživačkom radu.

Po odsluženju vojnog roka,  juna 1962. godine, izabran je za asistenta za opštu sociologiju na Pravnom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je, takođe na Pravnom fakultetu, 1965. godine sa tezom Osnovne društvene skupine i društvena moć u sistemu jugoslovenske socijalističke demokratije. Školsku 1966/67. proveo je kao stipendista Fulbrajtove fondacije na usavršavanju na univerzitetima u SAD, radeći na problemima opšte sociologije i metodologije. Decembra 1968. izabran je za docenta, a zatim i za vanrednog profesora na Pravnom fakultetu za predmete Opšta sociologija i Sociologija prava. Na taj način se delatnost J. Stankovića postepeno sve više okreće sociologiji prava, iz koje takođe drži nastavu, kako na osnovnom kursu, tako i na postdiplomskim studijama

Veliki deo aktivnosti J. Stankovića posvećen je uredničkoj i izdavačkoj delatnosti. Bio je član redakcije časopisa „Gledišta", „Sociološki pregled" i „Odgovornost". Takođe je bio zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „ Anali PFB", kao i glavni i odgovorni urednik časopisa „Sociologija", glasila Jugoslovenskog udruženja za sociologiju. Sada je upravnik Centra za publikacije Pravnog fakulteta. Ta-ođe je bio član redakcionog odbora Sociološke encšlopedije.

Na Fakultetu je obavljao brojne dužnosti među kojima treba navesti dužnost prodekana, upravnikaOdeljenja za teoriju i sociologiju prava Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Beogradu, predsednika Nastavno-naučnog veća Fakulteta, a sada se nalazi na dužnosti šefa Katedre za sociologiju prava.

Radeći u stručnim udruženjima bio je član Upravnog odbora Jugoslovenskog udruženja za sociologiju i predsednik Sekcije za sociologiju prava i političku sociologiju.

Sve vreme svoje aktivnosti nastojao je da poveže teorijski i empirijsko--istraživački rad. Učestvovao je u jednom od prvih empirijskih istraživačkih projekata u nas, kojim su ispitivani studenti Jugoslavije. Dolaskom na Fakultet nastavio je saradnju s Institutom društvenih nauka i Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja. U ovom drugom učestvuje u istraživačkom projektu Moralna svest prema napadima na društvenu svojinu, a zatim rukovodi projektima Moralni i ideološki standardi socijalnih grupa i pravo u socijalističkom društvu, velikim projektom istraživanja pravnih profesija (obuhvatajući sudije, advokate, tužioce i pravnike u privredi), kao i nizom posebnih istraživačkih projekata i, kasnije, monografija. Takođe je rukovodio jednim brojem projekata realizovanih u Institutu za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta.

U svojim radovima J. Stanković osnovnu pažnju poklanja problemima socijalne strukture i podeli moći između pojedinih socijalih grupa i faktičkom funkcionisanju normativne strukture, obraćajući sve veću pažnju sociološkom izučavanju prava. Tako je u poslednje vreme svoju aktivnost usmerio pre svega na konstituisanje sociologije prava na Pravnom fakultetu, ali i u Jugoslaviji.

Navešćemo neke od radova iz ovih oblasti:

Jugoslovenski studenti i socijalizam (koautor monografije),Beograd, 1966; Društveni sukob kao izraz socijalne diferencijacije, .,Sociološki pregled", 2/1971; Radnička klasa Jugoslavije (odeljak u knjizi), Beograd, 1980; Čovek i politička vlastu socijalizmu (u knjizi Ličnost i politička vlast), Beograd, 1989; Moral kao normativni izraz samoupravnog regulisanja odgovornosti, „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo"; Pravo u  samoupravnom  društvu,   „Sociologija" 1/1975; Moralna svest prema napadima na društenu svojinu (u Zborniku radova Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja), Pravo i moral, „ Odgovornost" 3-4C986; Praktikum iz Opšte sociologije, Beograd, 1977. U okviru nastave na Pravnom fakultetu iz sociologije prava, napisao je Materijale za pripremanje ispita iz sociologije prava, a udžbenik Osnovi sociologije prava je u rukopisu pripremljen za štampu.