Dr  Obren Stanković,
redovni profesor za predmet UVOD U GRAĐANSKO I STVARNO PRAVO

Rođen 3. oktobra 1932. godine u selu Žlnu kod Knjaževca, gde je kao najbolji đak završio osnovnu školu. Maturirao je y Knjaževcu 1951. godine i iste godine upisao se na Pravni fakultet u Beogradu, na kome je diplomirao sa srednjom ocenom 9,96 kao najbolji student generacije.

Posle diplomiranja je bio asistent u Institutu za uporedno pravo, zatim stipendista  na  poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu na kome je izabran za asistenta maja 1958. Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je februara 1963.  Za docenta za predmet Građansko izbran je maja 1964. godine, za vanrednog profesora na istom predmetu 1969, a za redovnog 1976. Kao stipendista francuske vlade proveo je na istraživanjima u Parizu dve školske godine 1961/62, i 1966/67.

Pored više desetina članaka objavljenih u „Analima PFB" i drugim časopisima, objavio je i sledeće monografije, udžbenike i priručnike: Novčana naknada neimovinske štete (doktorska disertacija. str. 184, objavljena u četiri izdanja), Naknada imovinske štete, iznos naknade kod deliktne odgovornosti, Beograd, 1968, 160; Naknada za pojačane napore i umanjenje životne aktivnosti, Bsograd 1972, 53; Naknada štete u obliku rente, Beograd 1975, 190; Stvarno pravo (udžbenik, sa M. Orlićem, str. 600, više izdanja); Stvarno pravo i stambeno pravo u praksi (priručnik sudske prakse), Beograd 1972, 580; Praktikum za uvod u građansko pravo, Beograd 1969, 130; Praktikum za Uvod u građansko pravo i stvarno pravo, Beograd 1975, 492.

Autor je oko dve stotine odrednica (obima dvadeset autorskih tabaka) sadržanih u Pravnoj enciklopediji  i većeg broja odrednica sadržanih u Enciklopediji imovinskog prava i prava udruženog rada, obima od  trideset pet autorskih tabaka. Redaktor je (pored S. Perovića i M. Trajkovića) ove Enciklopedije, koja ima tri toma dvostubačnog  sloga velikog formata i ukupno tri hiljade četiri stotine strana (Beograd 1978). Redaktor je (sa LJ. Lazarevićem i I. Kitarevićem)  Priručnika za polaganje pravosudnog Beograd, 1990. Od 1982. godine je glavni i odgovorni uredpik fakultetskog časopisa  „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“

Učestvovao je u radu Zajedničke komisije svih veća Savezne skupštine za  civilni kodeks (u Podkomisiji za obligaciono pravo i Podkomisiji za stvarno pravo). Jedan broj odredaba o naknadi štete unete su u Obligacioni zakonik na njegov predlog. Više godina učestvovao je, kao faktički nosilac posla u radu Radne grupe Republičkog izvršnog veća za kodifikaciju stvarnog prava. Rezultat toga rada je Nacrt Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima, koji je kao nacrt usvojen još i u Makedoniji i Crnoj Gori. Redigovao je većinu odredaba ovog Nacrta.