Dr VLADETA STANKOVIĆ,
redovni profesor za predme
t PRIVREDNI SISTEM JUGOSLAVIJE

Rodio se 1932. godine u Prokuplju. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se 1952. godine i na njemu diplomirao juna 1956. sa prosečnom ocenom 9,65, zbog čega je nagrađivan. Po odsluženju vojnog roka i jednogodišnjeg rada u Skupštini opštine i Okružnom sudu u Prokuplju, izabran je za asistenta na Katedri ekonomskih nauka Pravnog fakulteta u Beogradu 1959. godine. Godine 1965. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Problemi akumulacije u socijalističkoj privredi. Godine 1968. izabran je za docenta za predmet Privredni sistem Jugoslavije. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1983, a y zvanje redovnog profesora 1990. godine.

Napisao je udžbenik Privredni sistem Jugoslavije, koji je objavljen u više izdanja i monografiju Normativno regulisanje privrednog sistema - Prilog teoriji prava privrednog sistema, u izdanju Centra za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta. Napisao je više desetina napisa (članci, osvrti, referati, autorizovane diskusije, prikazi, odrednice za enciklopedije i dr.).

Učestvovao je u izvođenju svih oblika nastave na Pravnom fakultetu, kako na redovnom kursu, tako i na posledi-plomskim studijama. Držao je celokupnu nastavu iz Privrednog sistema Jugoslavije i Ekonomike preduzeća, a učestvovao u izvođenju nastave iz Političke ekonomije i Marksizma i savremenog društva.