Milojko Stojanović

Rođen je 3. XII 1935. u Grabovici kod Despotovca. Završio je srednju školu, vojnu akademiju KOV JNA 1956. i Filozofski fakultet u Beogradu, Grupa za psihologiju, 1967. Posle Vojne akademije proveo je deset godina u aktivnoj službi u JNA kao oficir. Sledećih deset godina bio je takođe u JNA u statusu građanskog lica na službi u JNA, na funkciji profesora psihologije u Vojnoj pošti 5000 u Pančevu. Potom je radio u Hemijskoj industriji u Pančevu kao industrijski psiholog, a zatim je bio školski psiholog u osnovnoj školi u Žarkovu. Na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1979. u zvanje višeg predavača za predmet Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita SFRJ. U tom zvanju je dva puta reizabiran.

Dosad je objavio oko trideset bibliografskih jedinica, među kojima ou tri knjige: „Živorad-Žiža Vasić, život i rad, sećanja prijatelja, izabrani radovi, Beograd, 1989; Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita, Praktikum za studente pravnih fakulteta, Beograd, 1989; Odbrana i zaštita, teorija i sistem, skripta za studente, koautor u obimu od 2/3 knjige (340 strana), Beograd 1991.

Za interne potrebe JNA napisao je skripta o više aspekata psiholoških problsma u bezbedonosno-obaveštajnoj delatnosti.

Od članaka, valja spomenuti: Intervju i intervjuisanje, Vojna bezbednost. 1970 i 1971; Meta-jezik naše psihologije: kakav nam je naučni i stručni jezik (serija članaka), „Psihološke novine", 1978; Specijalni vaspitno-obrazovni rad u osnovnoj školi, (koautor) „Psihologija" 1-2/1980, Frojd o ratu, „Anali PFB", 1-2/1982; Ugrožavanje društveno-ekonomskog sistema ugrožavanjem društvene svojine, „Bezbednost i društvena samozaštita", 3/1987; Da li je naša škola autoritarna, „Gledišta", 11-12/1987. Ustavne promene i opštenarodna odbrana u SR Srbiji, Zbornik saopštenja, Pravni fakultet u Beogradu, 1988; Psihološke teorije o ratu, „Anali PFB", 1991/1-3.    .