Dr RADOSLAV STOJANOVIĆ,

redovni profesor za predmete MEĐUNARODNO JAVNO  PRAVO I  MEĐUNARODNI  ODNOSI

 

Rođen je 1931. godine u Vraniću kod Beograda. Gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Beogradu. Studirao je političke nauke u Institutu za političke nauke u Parizu 1963/1964. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Bergradu 1965. godine.

 

Najveći broj naučnih radova objavio je iz Međunarodnih odnosa i međunarodnog prava. Pored radova iz ovih oblasti objavio je i niz radova iz ustavnog prava, sociologije i istorije. Objavio je osam knjiga među kojima: Politika sile i nerazvijene zemlje u savremenim međunarodnim odnosima (1967), Opšta teorija međunarodnih odnosa (1977), Jugoslovenski federalizam i spoljnopolitičko odlučivanje (1980), Sila i moć u međunarodnim odnosima (1982), Jugoslavija, nacije i politika (1988). Pored knjga, objavio je i oko 150 članaka u zemlji i inostranstvu. Uz redovnu nastavu, izabran je za asistenta na Katedri za Međunarodno pravo i Međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu 1960. godine. Za docenta je izabran 1970, za vanrednog profesora 1979, a za redovnog profesora 1984. godine

 

Pored nastave koju je izvodio na Pravnom fakultetu u Beogradu, držao je predavanja i kurseve na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Bio je gostujući profesor u Alžiru, Americi (Harvard, Jejl, Merilend, Severna i Južna Karolina i dr.) Australiji, Bugarskoj, Francuskoj, Italiji, Iraku i Poljskoj. Član je Francuskog instituta za međunarodne odnose, američkog Udruženja za međunarodne studije i Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u Jugoslaviji i svetu.

 

Pored naučno-nastavne delatnosti, prof. dr Radoslav Stojanović je dugo godina prisutan svojom publicističkom delatnošću u štampi, radiju i televiziji, kako u Jugoslaviji, tako i u inostranstvu.