Dr PREDRAG Šulejić,
redovni profesor za predmete PRIVREDNO PRAVO, PRAVO OSIGURANJA I MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

Rođen je 21. aprila 1934. godine Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1957. godine. Školske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom je završio studije ovog centra i diplomirao sa temom: Le progres technique et 1 evolution du droit de la responsabilite civile. 3a asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962, za docenta 1968, za vanrednog profesora 1973, a za redovnog profesora 1979. godine. Školske 1967/68. godine boravio je u Parizu kao stipendista vlade Francuske, gde je usavršavao privredno--pravne discipline, a posebno pravo osiguranja na poslediplomskim studijama u univerzitetskim i drugim centrima.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu je odbranio doktorsku disertaciju sa temom Osiguranje od građanske odgovornosti 1964. godine, zatim je postavio i izgradio kao nastavno-naučnu disciplinu predmet Pravo osiguranja i napisao prvi udžbenik za taj predmet. Na poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu rukovodi specijalističkim studijama iz oblasti međunarodne trgovine „Ugovori u međunarodnoj trgovini". Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predaje na predmetima Osiguranje i Međunarodno privredno pravo. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu predavao je predmet Saobraćajno pravo.

Napisao je preko 60 bibliografskih jedinica (knjige, radovi monografskog karaktera, stručni članci, rasprave, komentari, enciklo-pedijske odrednice, skripta, prikazi, itd), među kojima i veći broj nastranim jezicima. Od radova monografskog karaktera najznačajniji su: Osiguranje od građanske odgovornosti, Beograd 1967; Pravo osiguranja (II izdanje), Beograd 1980; Pravni položaj osiguravajućih orgapizacija u Jugoslaviji, Novi Sad. 1978; Saobraćajno pravo, Beograd, 1985 (koautor) -zatim prilozi u. Eiciklopedija imovipskog prava i prava udruženog rada, Beograd 1978, tom II (Osiguranje - Opšti deo i imovinska osiguranja), Komentar Zakona o obligacionim odnosima, redakcija Blagojević-Krulj. U okviru Instituta za pravne i društvene nauko Pravnog fakulteta u Beogradu izradio je naučne projekte: Nove teidencije u razvoju osiguranja od odgovornosti i Osiguranje investicionih radova u inostranstvu. Među radovima na stranim jezicima najbrojniji su nacionalni referati na kongresima Svetskog udruženja za pravo osiguranja (AIDA).

Na Fakultetu i van njega obavljao je razne funkcije. Bio je prodekan, član Saveta i predsednik raznih komisija. Vršio je dužnost predsednika Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu. Biran je za člana raznih skupštinskih organa (član Komisije za reviziju zakona iz oblasti imovinskih osiguranja Savezne skupštine, član Komisije SIV-a za multilateralne trgovinske pregovore GATT-a (Urugvajska runda), član Zakonodavne komisije Skupštine Srbije). Predsednik je Suda časti Privredne komore Beograda, arbitar na listi Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije, potpredsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije. Član je saveta i redakcija raznih stručnih časopisa.