Svetislav Taboroši

 

Rođen je 1946. g. u Zrenjaninu. Po završetku gimnazije, 1964. g. upisuje se na Pravni fakultet u Beogradu, koji završava 1968. g. kao najbolji student u generaciji. U toku studija je više puta nagrađivan za uspeh u studiranju i izrađene nagradne temate. Po diplomiranju je radio u jednom spoljnotrgovinskom preduzeću, a 1971. g. u Institutu za ekonomiku investicija u Beogradu. Kao asistent počeo je da radi na Pravnom fakultetu u Beogradu 1973. g. Poslediplomske studije je pohađao na Institute of Social Studies u Hagu, Holandija, na smeru National Development and International Relations, a na Pravnom fakultetu u Beogradu nastavio studije na društveno-ekonomskom smeru. Magistrirao je sa tezom Koordinacioni mehanizmi socijalističke privrede, a doktorirao 1980. g. radom pod naslovom Odnosi potrošnje u socijalizmu.

 

Do sada je objavio sledeće knjige i studije:

Odnosi potrošnje u socijalizmu (prerađena i dopunjena doktorska disertacija), Beograd, 1986, Ekonomska politika regionalnog razvoja, Beograd, 1986, Planiranje razvoja društvenih delatnosti, Beograd, 1989, Privredni sistem Jugoslavije, Beograd, 1990, Privreda i pravo, Beograd, 1992, Pravo privrednog sistema, Beograd, 1996, i koautorska monografija Četvrti talas: tranzicija (sa prof. Dr M. Pečujlićem), Beograd, 1997. Kao koautor i urednik, pojavljuje se u desetak drugih zbornika radova, objavljenih u seriji Srbija – pravna država, na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Autor je približno stotinak članaka, osvrta, saopštenja, stručnih radova i drugih priloga objavljenih u različitim časopisima i zbornicima. Pored pitanja u vezi sa institucijama privrednog sistema Jugoslavije, bavi se i različitim aspektima tranzicije, svojine, upravljanja i međunarodnih ekonomskih odnosa, uključujući i pojedina pitanja međunarodnih ekonomskih organizacija.

Učestvovao je na mnogobrojnim naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, a boravio na fakultetima u Londonu, Poznanju, Moskvi, Stokholmu, Njujorku. Na nekima od njih je držao predavanja iz oblasti privrednog sistema Jugoslavije, odnosno opštih pitanja tranzicije u tzv. "emerging markets" ekonomijama.

Redovno izvodi nastavu na predmetu Pravo privrednog sistema, na opštem kursu i poslediplomskim studijama, i, sa kolegama, učestvuje i izvođenju nastave na predmetima Ekonomska politika i Statistika. Na poslediplomskim studijama je držao više specijalnih kurseva, od kojih je poslednji bio o savremenim privrednim sistemima. Učestvovao je u nastavi i na drugim pravnim fakultetima u zemlji. Pored nastavnih aktivnosti, valja istaći i nepolitičko angažovanje u različitim stručnim telima državnih organa.