Mirjana Todorović

 

Rođena je u Beogradu 1940. godine, gde je završila gimnaziju i Pravni fakultet sa odličnim uspehom. Interesovanje za teorijske predmete, posebno sociologiju usmerilo je za usavršavanje u ovoj oblasti. Upisala je poslediplomske studije, sociološki smer, na Pravnom fakultetu i nekoliko godina radila u Sociološkom institutu Srbije. Rezultati rada u Institutu su učešće u istraživačkim projekatima i objavljeni radovi, pretežno iz oblasti sociologije sela koja je tada bila predmet njenog interesovanja. Po dolasku na Pravni fakultet, na mesto asistenta na predmetu Opšta sociologija, na kome je i sada u zvanju redovnog profesora, odbranila je magistarski rad pod naslovom Marksistička misao o seljaštvu kao političkom subjektu, socijalističkih revolucija (1973), a zatim, usmerivši se na izučavanje sociološke teorije, odbranila je doktorsku disertaciju Veblenovo shvatanje društva i kritika kapitalizma, u kojoj je dokazivala tezu o uticaju Veblenovih istraživanja na nastanak radikalne sociologije i kritičke teorije društva.

Posebno polje njenog interesovanja je oblast političke sociologije, iz koje je objavila veći broj radova i održava nastavu na predmetu Politička sociologija na redovnim i poslediplomskim studijama. Poslednjih godina posvetila se istraživanjima medijskih pretpostavki za nastanak i razvoj demokratskog, otvorenog društva. Kao autor projekata iz te oblasti, objavila je veći broj radova i knjiga.

U toku svog dugogodišnjeg profesionalnog rada više puta je bila u prilici da svoje stručno obrazovanje unapređuje i učestvuje u nastavi i izvan naše zemlje (SAD, Nemačka, Engleska, Italija). Takođe bila je član uprave stručnih socioloških udruženja (Srbije i Jugoslavije), član Saveta Konzorcijuma socioloških insituta Jugoslavije i član redakcije eminentnog jugoslovenskog časopisa za sociologiju "Sociologija". Na Pravnom fakultetu je više godina bila član redakcije časopisa "Anali Pravnog fakulteta".

 

Važniji radovi:

Uvod u sociologiju, udžbenik, Nomos, Beograd, 1994, 1997. g; Sociološki rečnik, koautor, Bona Fides, Beograd, 1996; Odsutne partije, CeSID, Beograd, 1999; Mediji u Srbiji – Slobodni i oslobođeni, koautor, CeSID, Beograd, 2001.

Objavila je veći broj monografija i članaka, te navodimo, hronolološki, samo važnije koje pokazuju polje njenog interesovanja: Jovan Cvijić i savremena sociološka istraživanja; Moralna svest seljaka i društvena svojina; Kulturni život seoske omladine; Seljaštvo u teoriji Mao Ce Tunga; Sociologija u Kini do revolucije; Nacionalizam — mit i realnost; Francuska revolucija i nastanak sociologije; Politika i inteligencija – staljinizam i maoizam; Kultura ljudskih prava u zemljama u tranziciji; Nacionalizam– ideologija vladajuće političke elite; Homogenizacija nacije, manjine i pravo na opstanak; Seljaštvo između dosledne ideologije i nedosledne prakse; Od populističke demokratije ka populističkoj diktaturi; Dragoljub Jovanović – večito kretanje ka slobodi...