VLADIMIR V. VODINELIĆ

Rođen je 12. oktobra 1948. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio s odličnim uspehom u Beogradu. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se 1967, a studije nastavio na Pravnom fakultetu u Splitu, gde je diplomirao 1971. sa prosečnom ocenom 4,83. Godine 1971. i 1972. obavljao je praksu kao advokatski pripravnik. Na posle-diplomske studije Građanskopravnog smera na Pravnom fakultetu u Beogradu upisao se 1973. Usmeni magistarski ispit položio je s odlikom 1975, magistarski rad odbranio s odlikom 1981. a doktorsku disertaciju s odlikom 1986.

Godine 1971. izabran je na Pravnom fakutetu u Splitu za asistenta pri Katedri za Građansko pravo. Iste godine dobio je venia docendi et examinandi. Iz predmeta Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo držao predavanja, rukovodio vežbama, ispitivao na kolokvijumima i ispitima.

Godine 1975. izabran je na Pravnom fakultetu u Beogradu za asistenta na Katedri za Građansko pravo. Rukovodio je vežbama i studijskim grupama iz predmeta Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo, a neko vreme i iz predmeta Obligaciono pravo, i držao konsultacije za vanredne studente. Od 1979. održavao predavanja i rukovodio vežbama u Odeljenju Pravnog fakulteta u Titovom Užicu. Ispitivao je od 1981, godine. Godine 1987. izabran je za docenta za predmet Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo, a 1991. iniciran je postupak za izbor za vanrednog profesora.

Kao referent učestvovao na nizu savetovanja i simpozijuma.

Član je redakcije „Arhiva za pravne i društvene nauke". Godine 1979. bio je stipendista Carl Duisburg Gesellschafta iz Kelna, a 1989-1991. stipendista Alexander von Humboldt Stiftunga.

 

Izabrani radovi:

Održaj - uporednopravno, Beograd, 1981, VlI+415; Javno i privato pravo, Beograd, 1986, XIX +1185; Građansko pravo - Uvodne teme, Beograd, 1991, VIII +160; Teorija i meta- teorija Građanskog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1972,127-146; Lično pravo kao subjektivpo pravo i kao grana prava, „Arhiv za pravne i društvene nauke", 3/1976, 373-399; Ispravka, odgovor i dopuna informacije -sistematski prikaz osnovnih praviih problema, „Naša zakonitost", 1/1977, 63-106; 2/1977, 73-96; Lična prava, u; Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, tom I, Beograd, 1978, 913-936; Razlikovanje javnog i privatnog prava, „Anali PFB", 5/1982, 657-709; Pravni problemi pasivnog pušenja, „Anali PFB", 5/1983, 899-925; Obligacionopravna zaštita ličnosti, u: Zakon o obligacionim odnosima (1978-1988), Knjiga o desetogodišnjici, tom I, Beograd, 1988,567-586; Obrada podataka i zaštita ličnosti, „Anali PFB", 2-3/1989, 172-196; Savremeni pojam Građanskog prava— nastanaki sistsmatika, „Arhiv za pravne i društvene nauke", 1-2/1989, 71-104; Lično pravo kao nastavno-naučna disciplina, „Anali PFB", 4/1989, 321-335; Pravo na ljudsko dostojanstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, suplement broju 5-6/1989, 713-744.