SLAVICA Vujanović,

Rođena je 1955. u Beogradu. Filološki fakultet, grupu za engleski jezik i književnost, završila je u Beogradu 1977. Postdiplomske studije iz nauke o jeziku završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirala 1984. sa temom iz oblasti sociolingvistike.

Do dolaska na Pravni fakultet radila je najpre na Višoj ekonomskoj školi a zatim na Institutu za strane jezike. Od 1988. radi kao predavač za engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i u trećinskom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na Pravnom fakultetu izabrana za predavača za engleski jezik 1990.

Koautor je udžbenika Update your Business English, Beograd, 1989. i ucbenika za IV razred srednje škole ekonomskog usmerenja (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991). Autor je stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima. Učestvuje na savetovanjima i simpozijumima u organizaciji Društva za primenjenu lingvistiku Srbije. Član je Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Srbije.