Projekat Pravnog fakulteta, na kome učestvuju svi nastavnici i saradnici:

 

«Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije (pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekt»

 

 

SPISAK RADOVA U 2004 GODINI

 

 

Oliver Antić

 • Kriza pravednosti prava, Pravni zivot, br. 12, 2004 tom IV, str.739-758
 • Neimenovani ugovor, Predato za Anale maj 2004., oko 40 str.
 • Uvod u gradjansko pravo, II dopunjeno izdanje, koautor, Beograd 2004, str.423.
 • Nasledno pravo, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2004.

 

Sima Avramović

§         Opštapravna istorija - Novi vek, Beograd 2004, 87, Nomos

§         Opšta pravna storija - Stari i Srednji vek, Beograd 2004, 247 (drugo izmenjeno idopunjeno izdanje), Nomos

§         Simulation of Athenian Court - A New Teaching Method, Balkans Law Review 16/2003 (Zbornik radova sa Medjunarodnog skupa State and Private Economy, održanog na Pravnom fakultetu u Beogradu 23-26. aprila 2003. g. u saradnji sa Pravnim fakultetom u Gracu

§         Pravo na versku nastavu u našem i uporednom pravu, Anali PFB (u  štampi, str.20)

§         Pravno utemeljenje verske nastave u državnim školama, zbornik Bilans tranzicije pravni vidici društvenih promena u Sloveniji i Srbiji u procesu tranzicije, Maribor —Beograd 2004, 203-221.

§         Chiesa e stato in Serbia, Diritto e religione nell'Europa post-comunista (ed. S.Ferrari, W.C. Durham Jr„ E. Sewell), Bologna 2004, 395 - 414.

 

Danilo Basta

 • Mrvice sa filozofske trpeze.Filozofske kritike 1967-2003. Plato, Beograd 2004, 1 izdanje str.504
 • O vrlini i pravednosti. Reč studentima prava u Kosovskoj Mitrovici. 6.11.2004, Književni list br.28 od 1.12.4004 str. 1 i 3.
 • Uz drugo izdanje Jovičićevog Slobodana Jovanovića. Predgovor knjizi: Miodrag Jovičić: Slobodan Jovanović, Ilustrovana monografija. Pravni Fakltet i Vajat, Beograd, 2004, str. 5-8
 • Beleška o autoru i o knjizi: Ernst Kasirer, Ideja republikanskog ustava Dosije, Beograd. 2004, str 149-153

 

Boris Begović

 • Korupcija u pravosudju  CLDS, redaktor I koautor, 249 stranica
 • Reforma poreskog sistema 2. CLDS, 2004,  koautor, 152 str.
 • Novi zakon o izvršnom postupku CLDS, 2004,  koautor , 173 str.
 • Gary S. Becker- ekonomski imperijalista, U Pelević,B./ur/ :Ekonomski nobelovci  Centar za izd.delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd, 2004, str.75-100
 • Javna reč:ekonomski aspekt, u: Vacić, Z./ur/: Etika javne reči u medijima i politici, Beograd CLDS, 2004, 9-29
 • Tranzicija i korupcija na carini: dve faze u Srbiji, U: Devetak, S i Trkuija,J/ur/  Pravni vidici društvenih promena u Sloveniji i Srbiji u procesu tranzicije  Maribor i Beograd: Univerza v Mariboru i Univerzitet u Beogradu st.315-335
 • Foreign Trade, u:Terterov, M./ed/: Doing Business with Serbia & Montenegro  London, Kogan Publishing, ss.29-38, 2004.

 

Svetislava Bulajić

 • Četrdeset pet godina ustavnog saveta Fracuske Zbornik, Ustav Lex superior, Udruženje za ustavno pravo Srbije, Beograd, 2004, str. 51-65

 

Jasminka Hasanbegović

 • Cultura dei diritti umani e cultura dei diriti delle minorance. Il caso della Serbia, in Gustavo Gozzi e Fabio Martell (a cura di) Guerre e minoranze.Diriti delle minorance , confliti interetnici e gusticia internationale nella transizione alla demkrazia dell Europa Centro –orientale, Bologna, Societa editrice il Milano, 2004, pp.181-211

 

Dragan Pavić

 • Neobjavljen rad: Gradjanska odgovornost i obaveza naknade stete

 

Vuk Radović

 • Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka-voljni stečaj  Pravo i privreda, br. 5-8/2004, str. 692-705
 • Stečaj nad imovinom preduzetnika prema usvojenom zakonu o stečajnom  postupku, Pravo I privreda, 9-12/2004, str. 123-137
 • Obavezna javna ponuda za kupovinu akcija ciljne kompanije  Pravni život, 11/2004, str. 103-126

 

Danica Tasić

 • Upravljanje javnim dugm,  Pravo I privreda 5-8/2004, str.265-281
 • Monetarna politika Ekonomske I monetarne unije,  Pravni život Tom, IV, br. 12-2004, str. 633-653

 

 

Dejan Popović

 • Poreska reforma u Srbiji 2001-2003, Ekonomski institut, 2004, str 103
 • B. Begović, M. Bisić, G.Ilić-Popov, B. Mijatović, D. Popović,  Reforma poreskog sistema/2/ CLDS, Beograd, 2004. str. 152
 • D. Popović, S.Adžić, Učinak nevidljivog javnog duga na ekonomsku politiku-slučaj Srbije,  Economija / Economics, Zagreb, 2/2004, str. 275-291

 

Bojana Jakšić

 • Prikaz postupka za izdavanje privremenih mera pred Medjunarodnim sudom  pravde/Republika Kongo-Francuska/ ,  Pravo I privreda, br. 1-4/2004 , str. 147-165

 

 

Milovan  Mitrović

 • Kosovo i Metohija – srpska kvadratura kruga , Zbornik raova sa naučnog skupa :Ustavne promene u Sriji.  2004, Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici, ISBN 0354-6543 
 • Društvene institucije i kulturni identitet,  Sociološki pregled, 1-2/2004. str. 45-54. ISBN 0085-6320 
 • Vrednosno- normativni obrasci i društvene institucije,  Sociološki godišnjak/Pale/, 2004. str. 215-231, ISBN 86-85047-03-X
 • Srpsko selo i seljaci na prelazu vekova. Između strategija preživljavanja  i modernizacije.  Zbornik radova Instituta za sociološka istraživanja : Društvena transformacija I strategije društvenih grupa: svakodnevica Srbije na početku trećeg mileniju-  Ma, Beograd, 2004. str. 195-218. ISBN 86-80269-73-5

 

Zoran Stojanović

 • Krivično pravo opšti deo, 9 izdanje, Beograd, 2004, str.431
 • Medjiunarodno krivično pravo, 4 izdanje, Beograd, 2004, str220
 • Krivično zakonodavstvo i teški oblici kriminaliteta  U: Teški oblici kriminala, Beograd, 2004, str.33-44
 • Načelo zakonitosti u krivičnom zakonodavstvu Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.U: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Krivično zakonodavstvoSrbije i Crne Gore,Zlatibor, 2004, str.101-116 Krivica ili krivična odgovornost. Branič, br.3-4, 2004, srt.5-17.

 

Vojislav Stanimirović

 • Miraz u Srbiji u XIX i XX veku.  Zbornik radova sa kongresa ,,200 godina srpske državnosti ;  Pravni fakultet Niš, 2004

 

Nada Varničić, Donžon

 • Jasna Vidić i Nada Varničić Donžon, Ameliorez votre francais, peto izdanje  Zavod za izd. Udžbenika i nastavna sredstva , Beograd

 

 

Vladimir Vuletić

 • Liability of inkeepers in Roman Law,  Balkan Law Review, no. 16, 2003 pp. 15-19

 

Marko Đurđević

 • Pravna priroda ugovora o prodaji kapitala i imovine u postupku privatizacije Privreda i pravo, br. 5-8, 2004, etr.417-428

 

 

Dragica Vujadinović

          

 • Zbornik: Izmedju autoritarizma i demokratije: Srbija , Crna Gora i Hrvatska- Civilno društvo i politička kultura, CEDET, Beograd, 2004. /koautor/
 • Between authoritarism and democracy: Serbia, Montenegro and Croatia-  Civil Society and political culture, CEDET, Beograd 2004/in print/
 • Category of equality in Ronald Dvorkin s politikal philosophy, 128 p. Political Philosophy and Practice, Amsterdam/ New York, /in print/
 • Pojam civilnog društva u savrenenom kontekstu. Uvodni tekst za navedeni zbornik.
 • The concept of civil society in the contemporary content.  Introductory text  Everyday life , political clture and civil society-Comparative aproach-  Serbia, Montenegro, Croatia. Writings , Berlin. 2004.
 • Perspectives of the European integrati'  on of the Western Balkans 40 p. Primljeno za štampu u JIIDT, Journal.............

 

Aleksandra Jovanović

 • Izveštaj o tranziciji u Srbiji i Crnoj Gori, (2004), 450 str., koredaktor sa Vukotic, V i jedan od koautora, Gl7 Institut;
 • Transition Report for Serbia and Montenegro, (2004), 450 str., coeditor with Vukotic, V. and one of coauthors, Gl7 Institute;

·       Reforma institucija -pravo, politika i ekonomija u SCG u tranziciji, (2003), Bilten G17, br. 44-45;

·        Ronald Coase, u Ekonomisti nobelovci 1990-2003, str. 41-51, (2004), Pelević B., (red.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

·       Ronald Coase, u Ekonomisti nobelovci 1990-2003, Ekonomski anali, (2004), Beograd;

·      Rezimne za Izveštaj o tranziciji, (2004), str.1-9 (33032 karaktera - 1 i 1/5 tabaka), G17 Institut, Beograd;

·      Summary for Transition Report, (2004), p. I - X, Gl 7Institut, Belgrade;

·      Indikatori institucionalnog razvoja ipravne tranzicije, (2004), u Izveštaj-u o tranzicij za Srbiju i Crnu Goru, str.279-284,(19533 karaktera - 2/3 tabaka), G17 Institut, Beograd;

·        Institutional Development and Legislative Transition Indicators, (2004), u Transition Reportfor Serbia andMontenegro,pp. 277-282, G17 Institut, Belgrade;

·       Restrukturiranje i korporativno upravljanje, (2004), u Izveštaj-u o tranziciji za Srbiju i Crnu Goru, str. 148-1'5'1,(92'19 karaktera -1/3 tabaka), G17 Institut, Beograd;

·       Restructuring and Corporate Governance, (2004), u Transition Report for Serbia and Montenegro,pp. 143-147, G17 Institut, Belgrade;

 

Đorđe Lazin

·         .«Evropski procesni standardi i Zakonik o krivičnom postupku u pogledu lišenja slobode», Zbornik radova «Primena medjunarodnih krivičnih standarda u nacionalnim zakonodavstvima», Tara, 2004, str. 161-176.

·         «Krivično pravna zaštita radnih odnosa», Zbornik radova «Odgovornost u radu»,Glosarijum, Beograd, 2004, str.53-71.

·         «Da lije obavezanpritvor vezan rokovima», Branič br. 2/2004, str. 7-13.

·         «Pravna definicija organizovanog kriminala i njen praktični značaj», Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/2004, str.57-78.

·         «Privremeno oduzimanje predmeta i imovinske koristi u postupku za dela organizovanog kriminala», Pravni život, br. 7-8/2004, str. 181-200.

·         «Pokretanje krivičnog postupka za dela organizovanog kriminala», Zbornik radova «Teški oblilci kriminala», Beograd, 2004, str.211-226.

·         «Načelo ne bis in idem u krivičorn procesnom zakonodavstvu Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu Ijudskih prava i osnovnih sloboda», Zbornik radova «Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Cme Gore», Intermex, Zlatibor/Beograd, 2004, str. 341-358.

 • »Krivično pravna reakcija na narkomaniju», Izbor iz sudske prakse, br. 9/2004, str. 15-29.
 • «Prikriveni islednik u krivičnom postupku», Pravni život, broj 9/2004, str. 487-502.

·         «Obaveza banaka i drugih organizacija u krivičnom postupku u vezi sumnjivih novčanih transakcija» Pravna rijec, Banja Luka, 2/2004, str.149-161.

 

Vladan Jončić

 • Praktična primena Treće ženevske konvencije i uticaj na protokole I i II.  - Studija o zaštiti ljudskih prava u oružanim sukobima , Dosije i Pravni fakultet Beograd, Beograd, 234 str.
 • Prigovor savesti na obavezno služenje vojnog roka –pomak u unapređenju ljudskih prava, Vojno delo, br. 1, 2004 str 54-69
 • Standardi ljudskih prava i Statut međunarodnog krivičnog suda ,  Zbornik radova udruženja za medjunarodno krivično pravo. Tara, 2004. Str.203-219.
 • Primena međunarodnog prava oružanih sukoba u vojnoj nauci i doktrini,  Saopštenje na savetovaju Ministarstva odbrane, Informator, br.5-6  2004, str. 28-31

 

Mirjana Stefanovski

 • O nacionalnom pitanju i državnom uređenju,  Hrišćanska misao, Biblioteka Svečanik, knjiga 26, Beograd, 2004,str.285

 

Dobrosav  Milovanović

 • Komisija za hartije od vrednosti i regulacija finansijskih tržišta. Zbornik radova Kopaonik biznis foruma: oživljavanje privrede i ubrzanje  tranzicije, Beograd, 2004, str. 248-260
 • Regulacija investicionih fondova , Pravo i privreda, 5-8, 2004. str. 893-910,
 • Reforma javne uprave i iskustva Komisije za hartije od vrednosti. Pravni život, br. 9 tom I Pravo i kulturne razlike, 2004, str. 1077-1087.

 

 

Aleksandar Jakšić

 • Praktikum za međunarodno privatno i međinarodno građansko procesno pravo. Pravni fakultet-Dosije, Beograd, 2004, 480 srt.
 • Die Uberlesungen zur Ubertragung der Schiedsabrede  IPRax 4/04, 311-334

 

Goran Dajović

 • Ideja osnovne norme,  Arhiv za pravne i društvene nauke,...str. 437-457

 

Ivana Krstić

 • Affirmative acton in the United States and the European Union- Comparison and analysis, Facta Universitatis, Series Law and  Politics, Vol. 1, no. 7. 2003
 • Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih  kazni ili postupaka. Pravni život, 12/2004, str. 501-516
 • Razlikovanje mučenja od drugih oblika zlostavljanja prema praksi Evropskog suda za ljudska prava . Strani pravni život....

 

Milena Polojac

 • Societes Quad sortem u rimskom i savremenom komparativnom pravu. Ahiv za pravne i društvene nauke, br. 2/2004. str. 1-10
 • Kritički prikaz naučnog skupa u Budimpešti od 4-7.11.2004.  Zbornik Matice srpske za klasične studije, 6/2004 str.1-5

 

Marina Janjić Komar

 • Pravnoantropološki ogled o osnovnim pravima čoveka,  Pravni fakultet Beograd, I izdanje, 60 str.
 • Reforme porodičnog prava –problem modernizacije,  Pravni život, br.9 I tom. 2004.

 

Igor Vuković

 • Krivično pravo i krivični postupak. Zbirka krivičnopranih propisa.  Nomos, Beograd, 2004, 540 str.

 

Milena Milutinović

 • Načelo savesnosti i poštenja-univerzalni princip međunarodne trgovine. Pravni život, 10/2004. II tom str. 419-441

 

Mirjana Todorović

 • Mediji u predsedničkoj izbornoj kampanji. Oko izbora, 12. CeSID, 2004, str.29-69  
 • Štampani mediji-ogledalo profesionalne savesti. Oko izbora, 13, CeSID, 2004. str. 58-89.

 

Marinka Cetinić

 • Ekološka krivična dela – u pripremi za štampu
 • Uslovna osuda u krivičnim zakonodavstvima nekih zemalja Evrope.  Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/2003, str. 109-125
 • Vreme izvršenja radnje saučesništva.  Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 63/2004. str. 32-38.
 • Rape in the latest penal code of some countries in transition.  Balkan Law Review, 13/2004
 • Sporna pitanja zastarelosti krivičnog prava   Arhiv za pravne i društvene nauke, -u štampi

 

Goran Ilić

 • Pojmovno određenje uviđaja u svetlu savremenih metoda utvrđivanja u  krivičnom postupku, koautorstvo sa mr M. Žarkovićem i I. Bjelovuk, Expertus forensis , godina I, br. 1, sveska 2, Podgorica, 2003, str. 222-226;
 • Odstupanje od nepovredivosti tajne pisama i drugih sredstava opštenja, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1, Beograd, 2003, str. 21-37

·         0 primeni blažeg krivičnog zakona, Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 61, Beograd, 2003, str. 15-20;

·         Međunarodna krivičnopravna pomoć i državna zajednica Srbija i Crna Gora, koautorski referat sa dr B. Banovićem izložen na XXX redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore odrzanom na Zlatiboru 18-20. sept.2003., objavljen u zborniku radova: Kazneno zakonbodavstvo organizacija I funkcionisanje pravosudja u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, Beograd, 2003, str. 209-225.

 

Stevan Lilić

 • Upravno pravo - usklađeno sa Ustavnom poveljom Srbije i Grne Gore (univerzitetski udžbenik), koautori P.Dimitrijević, M.Marković, Beograd, 2004, str. 493.e
 • Zaštita prava ponudjača u postupku javnih nabavki, priredili S.Lilić, D.Prlja, A.Lukić, YUCOM-LfD, Beograd, 2004. str. 214.
 • Administrative reform, constitutional framework and local government in Serbia and Montenegro, referat sa međunarodnog okruglog stola: "Tl Governo Locale tra Globalizzazione e Una Analisi Comparata" (Imola, Oktobar 2004). Na engleskom, u štampi.
 • Tri pitanja u vezi sa revizijom postojećeg ustava Srbije , referat se debate (Beograd, maj 2004), Fridrich Ebert Stiftung i Jugoslavensko udruženje za ustavno pravo, Zbornik i, Beograd, str. 13-17.
 • West Balkans and The European Union – curent constitutional isues in Serbia and Montenegro, referat sa savetovanja "Le transizione constituzionali ne Balcani Occidentali e l'allargamento dell'Union Europea (Pescara, 2004), Na Engleskom u štampi.

 

 

Vladimir Pavić

 • Novi zakon o izvršnom postupku, koautor  CLDS, Beograd, 2004. str. 49-175
 • Korupcija u pravosudju, koautor  CLDS, Beograd, 2004
 • Homoseksualni brakovi u MPP Srbije, koautor, Zbornik Pravnog fakulteta u Mariboru, prmljeno u štampu.

 

Zoran Mirković

 • O baštenskim /svojinskim/ odnosima u ustaničkoj Srbiji. Pravo i privreda, br. 5-8, 2004, str. 440-450
 • Izvori Karađorđevog zakonika  Zbornik sa skupa Crnogorske Mitropolije, Ostrog , Podgorica  2004, str.17

 

Marija Karanikić

 • Krivica kao osnov građanske odgvornosti,  Pravni život, tom II, str. 443-475
 • Prikaz knjige: Jesse Dukeminier, Stanley M. Johnson: Wills,  Trusts and Estates. IV edition, Aspen Law and Business, New York, 2000.  Anali pravnog fakulteta, br. 1-2, /2002 , str. 290-297.

 

Vesna Besarović

 • Pravna zaštita intelektualne svojine u medjunarodnom pravu i pravu  Evropske unije. 70 str. Skripte za poslediplomske specijalističke studije iz prava Evropske Unije . Juni 2004 u Zborniku Pravog fakulteta u Beogradu.
 • Pravo konkurencije Evropske unije  Skripte, 29 str. Za poslediplomske specijalističke studije , 2004.
 • Kompanijsko pravo Evropske unije, sa Katarinom Damjanović.Skripte 21 str. Za poslediplomske studije, 2004
 • The development of the Audio Vissual Sector in Serbia and Montenegro Monografija , 112 str. Na engleskom i srpskom jeziku. Izdanje SCEPP, Beograd , Septembar, 2004.

 

 

Monika Ninković

 • Harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske Unije, Institut za uporedno pravo Beograd, 2004.
 • Promene građanskog parničnog zakonodavstva u Srbiji, koautor, Institut za uporedno pravo Beograd i OEBS, 2004.
 • Subjektivne granice pravosnažnosti građanske presude. Neobjavljen rad

 

Đorđe Ignjatović

 • Profesija kriminolog.  Revija za kriminologiju i krivično pravo 2-3/2003 str. 31-41
 • Maloletničko krivično pravo između bolećivosti i retributivnosti.  Pravni život, 9/2004, str.529-553  Prilog u zborniku:
 • Suzbijanje najteži oblika kriminaliteta u uslovima tranzicije i nesigunosti. Zbornik : Teški oblici kriminala /Radovanović, D.ur./   Beograd, 2004, str. 5-31  Savetovanja:
 • Uvodni referat: Suzbijanje najtezih oblika kriminaliteta u uslovima  tranzicije i nesigunosti. Budva 8-12 Jun 2004.

 

Ratko Marković

 • Kakav treba da bude Ustav Srbije  Ustavno pitanje u Srbiji-Zbornik, Niš, 2004. str.9-18.

 

Emilija Vukadin

 • Osnove ekonomskog uređenja u budućem ustavu Srbije. Zbornik Ustavne promene u nas, Pravni fakultet u Prištini – Kosovska Mitrovica , 2004, str. 61-74.

 

 

Radmila Vasić

 • Pravna država i tranzicija.Teorijski model i kontekstualno uslovljavanje.  Dosije, Beograd, 2004. 197 strana, ISBN 86-7738-017-5
 • Vladaina prava u poratnim društvima , apstrakt uvodnog izlaganja na konferenciji: Vladavina prava, sigurnost u regiji i ljudska prava.  Zbornik radova sa regionalne konferencije, Sarajevo 10-12 0ktobra 2003.  Fondacija Heinrich Boll, str.17-21, ISBN 9958-9887-1-2
 • Otvoreno protiv korupcije i državna mafija : crni ples proklamovanog ideala i anonimne moći. Uvodno izlaganje povodom knjige Balkanska Mafija , Norbert Mappes-Niediek, Zagreb, Durieux, 2004, odrzane 22. apr.  2004. u organizaciji Fondacije Heinrich Boll. Primljeno za štampu.

 

 

Jovica Trkulja

 • Od ostrakizma do izdaje i autokompromitacije intelektualaca u Srbiji.  Zbornik , Intelektualci u tranziciji, Kikinda, 2003, str. 331-346
 • Srbija u procesu evropeizacije. Zbornik Iskušenja globalizacije,  Kikinda, 2004., str 281-228.
 • Između autoritarizma i demokratije . Zbornik, Bilans tranzicije, /red. S.Devatak, J. Trkulja/  Pravni fakultet u Beogradu i Pravna Fakulteta v Mariboru, 2004.

 

Bojan Milisavljević

 • Preventivna diplomatija i prevencija sukoba u sistemu Ujedinjenih nacija.  Pravni život, 12/2004, tom IV, str. 441-455
 • Prikaz diskusije sa okruglog stola na temu: Međunarodno pravo i komandna odgovornost. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4/2003, str. 495-507.

 

Žika Bujuklić

 • Fontes iuris-od Cicerona do Justinijana, u štampi -Zbornik sa naučnog simpozijuma, Skopje, okt. 2003.  Sovremenoto pravo, pravna nauka i Justinianova kodifikacija
 • On Magdelain s concept of the LEX in Roman Law.  Bulletino di Diritto Romano , Milano u štampi.
 • Saoštenje sa svetskog kongresa pravnh istoričara-SIHDA, održan u Sao  Paolu i Rio de Janerio-u , okt.2004. Prihvaćeno za štampu u Analima PF.

 

Mirko Vasiljević

 • Poslovno pravo, Udruženje pravnika u privredi SCG, 2004, str 941
 • Vodič za čitanje zakona o privrednim društvima.  Udruženje pravnika u privredi SCG., Beograd, 2004. str.639  Članci:
 • Osnovna polazišta i načela zakona o privrednim društvima.  Pravo i privreda, 1-4/2004.
 • Privreda i privatizacija . Pravo i privreda, 5-8/2004, str.3-30.
 • Corporate governance akcionarskog društva-modeli i trendovi u uporedom pravu i praksi. Das Igalo Symposium, GTZ; Edition Temmen, 2004. str. 140-156.

 

 

Čedomir Gligorić

 • Koncept savremenog liderstva i engleska verzija: Concept of modern leadrship, Management, Fakultet organizacionih nauka , br.35 str. 59-66.

 

Kosta Čavoški

 • Srbija pod protektoratom, Revija za 21. vek, br.8, 2004, str. 6-7.
 • Odbrana otadžbine kao zlocin, Hrišćanska misao, br.5-8/2003, str.22-26.
 • Lustracija – zloupotreba religioznih izraza u političkom govoru  /koautor M. Stefanovski/, Heretikus, 2/2003. str. 30-40.
 • Novi ustav ili novi izbori , Otadžbina br.2, prolece 2004, str.10-11.
 • U senci Austro – Ugarske. Predgovor knjizi Mirjane Stefanovski o nacionalnom pitanju i državnom uredjenju Srbije . Beograd-Valjevo Hrišćanska misao, 2004, str. 7-15
 • Pokušaj formulisanja nacionalnog programa , Nacionalni i državni priorotet. Beograd, Beogradski forum za svet ravnopravnih, sveska br. 11.str. 63-68
 • La defense de la patrie est-elle un acte criminel?. Balkans-Info. 91/2004, pp. 18-20
 • Preliminarni izveštaj o zloupotrebi psihijatrije u političke svrhe, u knjizi  Tomislava Krsmanovića, Kaznena psihijatrija 1975-2004. Ko je ovde lud? Beograd , VEDES, 2004, str. 26-29
 • Kolonijalna sila koja je postala pravo. Hrišćanska misao, br. 1-4/2004, str. 43-48.

 

Vladan Petrov

 • Izbor predsednika republike.  Okrugli sto: Ustavne promrne u nas, Kosovska Mitrovica, 2004. str.163-179.
 • Raspuštanje parlamenta. Prava čoveka . 1-2/2004, Beograd, str.9-37
 • Naša ustavna reforma – parlament. U susret novom ustavu Srbije –Zbornik   Beograd, 2004. str. 53-61
 • Položaj i funkcije parlamenta, ustavno pitanje u Srbiji.   Anali PF, Beograd, 2004. str. 87-105.
 • Konvencije engleskog ustava. Pravni život, 12/2004, str. 1129-1141

 

Borivoje Šunderić

 • Osnovi radnog prava.  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004, str. 216.
 • Osnovi međunarodnog radnog prava.  Glosarijum, Beograd, 2004. str. 86
 • Kolektivni ugovori, pomirenje i arbitraža. Radni odnosi.  Glosarijum , Begrad, 2004. str. 127-140.
 • Dijalog kao metod rešavanja radnih sporova.  Privreda i pravo, 5-8/2004. str. 733-744
 • Prestanak radnog odnosa kao posledica učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom. Obrazovni informator br. 15-16/2004. str. 19-24.
 • Kažnjavanje bez osude. Radno i socijalno pravo , br. 1-6/2004. str. 39-50

 

 

Milan Škulić

 • Leksikon kriminalistike.  Izdavač : Živojin Aleksić, Beograd 2004.,koautor, str.427
 • Kriminalistika, peto izdanje, koautor, Dosije Beograd, 2004. str. 418.
 • Krivičnoprocesni sadržaj nekih ustavnih garancija.  Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, Kosovska Mitrovica 27.02.2004. Str.271-282

 

Miodrag Jovanović

 • Kolektivna prava u multikulturnim zajednicama.  Službeni Glasnik, 2004, str. 333
 • Evropski identitet kao osnova Evropskog komonvelta-nemogića misija?.  U Jovica Trkulja /ur/, Iskušenja globalizacije- Globalizacija, evropeizacija  i nacionalni identitet, Kikinda, 2004, str.177-190.
 • Politička korupcija i privatizacija.  Pravo i privreda, Vol.XLI, br. 5-8, 2004. str. 229-239
 • Nestanak bivše Jigoslavije u svetlu međunarodnog prava.  Nova srpska politčka misao , Vol.IX. no.1-4, str.311-320
 • Sebria and Montenegro: Enhancing Constitutionalism trough Constitutional Judiciary, in R. Alleweldt st al./eds/  Human Rights and Rule of Law, Zakamyzca, Krakow, 2004. pp. 63-84.

 

Milan  Paunović

 • Prava životinja- Savremeni međunarodni standardi, I izdanje  Pravni fakultet, Đuro Salaj, Beograd, 2004, 305 str.
 • Evropska konvecija o ljudskim pravima u unutrašnjem pravu državne  zajednice Srbija i Crna Gora.  Branič, 1/2004, str. 31-47.

 

Budimir Košutić

 • Mesto ustavnog suda u sistemu podele vlasti, u susret novom ustavu.  Ustavni sud Srbije, Beograd, 2004, str. 71-79.
 • Mastrihtski ugovor o Evropskoj uniji i Ustavna povelja državne  zajednice Srbija i Crna Gora. Pravni fakultet u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2004, str. 21-33.

 

Miloš Živković

 • Prikaz Zbornika: Zemljišne knjige i jedinstvena evidencija.  Branič, 1/2004, str. 96-105
 • Pravna odgovornost za javnu reč. U: Etika javne reči u medijima i  politici. CLDS, Beograd, 2004., str. 31-49.
 • Upis hipoteke u zemljišne knjige i katastar nepokretnosti.  Regionalni simpozijum: Vanredni postupak, Cavtat, Juni 2004.  Posebna publikacija GTZ.

 

Dejan Đurđević

 • Apsolutna ništvost zaveštanja.  Doktorska disertacija, 460 str.+VIII sadržaj +XX spsak literature.
 • Specifičnosti intetstatskog nasleđinanja u Srpskom građanskom zakoniku.  Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu povodom 200 godina Srpske državnosti.

 

Svetislav  Taboroši

 • Ustavne pretpostavke tržišne ekonomije. Zbornik : Ustavno pitanje u Srbiji, Niš, 2004, str.349-364
 • Javnopravni aspekti koncentracije tržišnih subjekata sa T. Jovanić.  Zbornik Matice srpske, Novi Sad, br. 114/115, 2003., str. 159-176.
 • Tržišne slobode i poljoprivredno prehrambeni proizvodi. Pravni život 12/2004. , str. 549-576..
 • Monografija: Ekonomsko pravo.  Dosije , Beograd, 2003.
 • Razvoj javnopravne zaštite potrošača u svetlu zakona o zaštiti potrošača.  Zbornik udruženja pravnika Srbije : Aktuelna pitanja savremenog   Zakonodavstva, Beograd, 2003., str. 21-42.

 

Gordana Ilić –Popov

 • Poresko pravo Evropske unije, "Službeni glasnik", Beograd 2004, str. 205.

·       Teorija javnih dobara i ekološke eksternalije, u: "Renesansa (Zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiću), Miodrag Jovanović - Mileva Anđelković, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš 2004, str. 113-123.

·       Izveštaj o tranziciji u Srbiji i Crnoj Gori, redaktori Aleksandra  Jovanović - Veselin Vukotić, G17 Institut, Beograd 2004, str. 223-229.

·       Neposredne pripreme za prelazak na dodatu vrednost - primena Zakona i obaveze poreskih obveznika, Ekonomist, broj 2/2004 (tematski broj), str.91-103.

·       Porez na dodatu vrednost u poreskom pravu Evropske unije, Finansijska prizma, br. 5-6/2004, str. 22-29.

·       Serbia and Montenegro Expand Tax Treaty Network /koaurorski sa  Danijelom Pantićem), Tax Notes International Magazine, Uo1. 33, N0. 2 (12January 2004), pp.. 193-198.

·       Payroll tax abolished in Serbia, Tax News Service , International Bureau of   Fiscal Documentation, Vo1. 38, Issue 20 (29 Arpi1 2004), p 238..

·       Value Added Tax Law introduced in Montenegro, Tax News Service. International Bureau of Fiscal Docomentation, Vol. 38, issue 1 2 january 2004, pp. 9

·       Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu za 2004. godinu  PRO INFO , br. 3/2004, str. 47-48.

·       Godišnji porez na dohodak građana za 2003. godinu. PRO INFO, br. 3/2004, str. 44-47.

 

Nebojša Jovanović

 • Manjakavost srpskog pravnog režima preuzimanja akcionarskih društava. Pravo i privreda, br. 9-12, 2004
 • Privatizacija kao sredstvo rešavanja državnih finansijskih teškoća.  Pravo i privreda, Beograd, 2004., br. 5-8, str. 320-339.
 • Odgovornost preduzetnika mešovitog prevoza robe.  Pravo i privreda, br. 1-4/2004., str. 29-63.

 

Zoran Tomić

 • Od bezinstitucionalnog ka institucionalnom vladanju, »Prizma«, Beograd, januar 2004, str. 36-39;
 • Vlada u novom Ustavu Srbije, (u knjizi: U susret novom Ustavu Srbije), Beograd, 2004, str. 61-67;
 • Ustavno sudstvo - između žreca i stvaraoca (u knjizi: Ustavni sud Srbije, u susret novom ustavu), Beograd, 2004, str. 61-69;
 • Ustavna načela pravne zaštite građana (u knjizi Ustav- lex superior, povodom 75 godina života i 50 godina naučnog rada Pavla Nikolića), Beograd, 2004, str. 657-674;
 • Vlada i ministarstva, de constitutione ferenda (u knjizi: Ustavno pitanje u Srbiji, zbornik radova), Niš, 2004, str. 119-139;
 • Visoki savet pravosuđa na uzbrdici ili nizbrdici - pravosudne reforme između legalnosti i legitimnosti, »Izbor sudske prakse«, broj 6/2004, Beograd, 2004, str. 12-14.

 

Marija Draškić

 

·         Medijacija u porodičnim odnosima, članak, u knjizi "Evropski prostor pravde", Beograd -Podgorica - Sarajevo, 2004, str. 112-125 (obim: 1 autorski tabak). Isti članak objavljen je i na Internetu, na engleskom jeziku - Mediation in Family Matters, "A European Space of Justice", http://www.uniadrion.unibo.it/Justice/Main.html-ssi

·         Yugoslavia: The Legal Issue of Transsexuality, članak objavljen u Internet izdanju International Joumal of Transgenderism, http://www.symposion.com/IJT/ , (obim: 1 autorski tabak)

·         Reforma zdravstvenog zakonodavstva Srbije u domenu biomedicine i njegovo usklađivanje s međunarodnim standardima, II deo, Centar za bioetiku i Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2004.

·         Saopštenje Projekat Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Beogradu, Kolokvijum Instituta za otvoreno drustvo o kliničkom pravnom obrazovanju, Budimpešta, oktobar 2004. (obim: 1 autorski tabak).

 

Snežana Petrović

 • Politički sistem U Španiji.  Srpska slobodarska misao, 12 str.br.21, Zemun, 2004.

 

Nikola Bodiroga

 • Pobijanje sudskog poravnanja. Branič, 3-4 , 2004.

 

Tanasije Marinković

 • Interpretativne odluke ustavnih sudova.  u Ustavni sud Srbije- U susret novom ustavu.  Zbornik radova sa savetovanja u ustavnom sudu Srbije,  Beograd, 2004., str. 243-261.
 • Pravna jemstva sudijske nezavisnosti- kako obezbediti sudijsku  nezavisnost u novom ustavu Srbije. u Milan Petrović/ur/, Ustavno pitanje u Srbiji. Zbornik radova sa naučnog savetovanja u Nišu.. Niš 2004., str293-309.
 • Ustavna jemstva sudijske nazavisnosti. u Zoran Lutovac, Marijana  Pajvančić/ur/. U susret novom ustavu Srbije, Beograd, 2004.,   Str.119-124.

 

Kreća Milenko

·         Case concerning legality of use of force» (Serbia and Montenegro v. Canada), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, Separate opinion of Judge ad hoc  Kreca

·         Case concerning legality of use of force (Serbia and Montenegro v  Belgium), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, Separate opinion of Judge ad hoc  Kreca

·         Case concerning legality of use of force (Serbia and Montenegro v. France), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, Separate opinion of Judge ad hoc  Kreca
Case concerning legality of use of force» (Serbia and Montenegro v. Germany), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004,
Separate opinion of Judge ad hoc Kreća

·         Case conceming legality of use of force» (Serbia and Montenegro v. ltaly), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, «Separate opinion of Judge ad hoc Kreća»;

·         Case concerning legality of use of force» (Serbia and Montenegro v Netherlands), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, «Separate opinion of Judge ad hoc Kreća»;

·         Case concerning legality of use of force» (Serbia and Montenegro v. Portugal), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, «Separate opinion of Judge ad hoc  Kreća»;

·         Case concerning legality of use of force» (Serbia and Montenegro v. United Kingdom), I.C.J., Judgement of 15.12. 2004, «Separate opinion of Judge ad hoc Kreća»;

 

Nataša Delić

 • Neznatna društvena opasnost i delo malog značaja

14 strana – 28.295 kompjuterskih karaktera, neobjavljeno

 

Gordana Pavićević

 • Intervencionistička socijalna država: socijaldemokratska formula

Izvorni naučni članak, 23 strane -37.000 kompjuterskih karaktera, neobjavljeno

 

Slobodan Panov

 • Skica o populacionoj politici. Neobjavljen rad

 

Rajko Jelic

 • Zadruzna svojina i srodne kategorije. Neobjavljen rad.

 

Slobodan Markovic

 • Gradjanskopravni aspekti posete pozorisnoj predstavi.Neobjavljen rad
 • Autorsko ugovorno pravo- kreatvnost na trzistu. Neobjavljen rad.