Trogodišnji Tempus projekat reforme kurikuluma poslediplomskih studija «Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI»

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je 30. juna 2005. godine zvanično obavešten da je dobio trogodišnji Tempus projekat reforme kurikuluma poslediplomskih studija pod nazivom «Post-graduate studies for European Integration POGESTEI» na koji je konkurisao kao koordinator projekta zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Mariboru, koji je grant holder. U projekat su kao učesnici uključeni i Pravni fakultet Univerziteta u Salcburgu, Pravni fakultet Univerziteta u Trstu, Pravni fakultet Univerziteta Viadrina iz Frankfurta,  Pravni fakultet Univerziteta Insubria Komo (Italija), kao i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Nišu.

Projekat je trogodišnji, i ima za cilj izgradnju novog poslediplomskog kurikuluma (tokom prve dve godine realizacije) i njegovu implementaciju (tokom treće godine), zasnovanog na multidisciplinarnom pristupu, i sa specifičnim sadržajima, koji obuhvataju: 1. odabrane teme vezane za utemeljenje, ciljeve, i različite aspekte evropske integracije, 2. odabrane teme iz ekonomskog prava i ukupnih odnosa ekonomije i prava vezane za evropsku integraciju, 3. odabrane teme vezane za kontekst ljudskih prava i demokratije značajne za evropsku integraciju, 4. odabrane teme vezane za aspekt međunardonih odnosa u kontekstu evropske integracije Zapadnog Balkana i Srbije, 5. lingvističke veštine, kao i praktičke veštine javnog govora i pravničkog pismenog i usmenog izražavanja. 

 

__________

 

 

U okviru POGESTEI Tempus projekta, od 30. marta do 4. aprila u Mariboru je održan radni sastanak na temu „E-Learning“ modula. Domaćin susreta, u ime grantholder a bio je prof. Silvo Devetak, a srpski tim predvodio je profesor Stevan Lilić sa saradnicima sa Pravnog fakulteta u Beogradu – Petar Pavlović, Pravnog fakulteta u Novom Sadu – Svetisal Isakov i Pravnog fakulteta u Nišu – Vladimira Blagojević. Profesor Stevan Lilić predstavio je Opšti plan elektronskog studiranja na daljinu „Technology Enhanced Lear­ning“, a predstavnici Univerziteta u Mariboru predstavili su svoju power point prezentaciju na temu „E-Learning and Informational Infrastructure Capacities of the Uni­versity of Maribor“. Tokom ova četiri dana dogovoreno je da se do početka nove školske godine na Pravnom fakultetu u Beogradu po­stavi E-portal za POGESTEI, kao i da za svaki od 15 predmeta koliko je predviđeno za studije budu napravljeni silabusi i kurukulumi.

 

__________

 

 

U okviru realizacije TEMPUS projekta našeg Fakulteta, krajem marta meseca, obavljene su i prve posete fakultetima okupljenim u projektni konzorcijum, među kojima i Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu. Učesnici projekta, asistenti mr Svetislava Bulajić, mr Ivana Krstić i mr Tanasije Marinković su tokom jednodeljne posete Salcburgu bili u prilici da u radu u literaturom bogatim i moderno opremljenim bibliotekama Pravnog fakulteta, kao i neposrednoj saradnji sa uvaženim profesorima salcburškog fakulteta (prof. dr Mi­chael Geistlinger, prof. dr Wolfram Karl, prof. dr Ulrike Brandl i prof. dr Roland Winkler), verifukuju dosadašnje rezultate rada na silabusima i udžbenicima budućih nastav­nih modula, i time na najsadržajniji način ukorače u završnu fazu projekta.

 

__________

 

 

15. januara 2007. je održan sastanak rukovodilaca TEMPUS projekta Postgraduate Stu­dies for European Integration – Pogestei, na čelu sa Prof. dr Silvom Devetakom kao grantholder-om i koordinatorom, sa svim autorima silabusa sa pravnih falkulteta u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Sa­stanci povodom svakog modula ponaosob i svih silabusa unutar pojedinačnih modula (1. Foundation and Purposes of the EU Integration 2. Bussiness Law and the EU Integration 3. Human Rights and Democracy in the EU 4. International Aspects of the EU Integration 5. Practical Skills), držani su tokom čitavog dana. Sa­stancima je predsedavao prof. dr Silvo Devetak, a cilj koji je bio postavljen – da se u konstruktivnoj raspravi doprinese unapređenju sadržaja silabusa, u potpunosti je ispunjen.

U utorak 16. januara je održan sastanak Radnog tela za Srbiju, koje čine dekani pravnih fakulteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kontakt osobe sa sva tri pravna fakulteta u Srbiji, Predsednik radnog tela Prof. dr Dejan Popović i grantholder Prof. dr Silvo Devetak. Sastankom je predsedavao Predsednik Radnog tela za Srbiju.Tokom prvih dva sata rada, na sastanku su prisustvovali i predstavnici TEMPUS kancelarije u Beogradu, Stefan Dukanđijev i Sofija Dukić i izneli su konkretne sugestije grantholderu kako da unapredi svoj pristup partner­skom radu, kao i komplimente za kvalitet programa i priprema za njegovu realizaciju.

Na sastanku su razmatrana mnoga pitanja, koja su značajna za dalju realizaciju i unapređenje rada na TEMPUS POGESTEI projektu: problemi oko akreditacije, pitanja vezana za ‘pilot’ realizaciju programa u školskoj 2007/08 (treća godina realizacije TEMPUS granta), pitanje posete nastavnika angažovanih na POGESTEI fakultetima u EU – članicama Konzorcijuma, pitanja nabavke potrebnih knjiga za realizaciju projekta za sva tri faklulteta, i td. Posebna pažnja je posvećena delu projekta vezanom za učenje na daljinu i E-learning. U tom delu sastanka su uzeli učešće i prof. dr Stevan Lilić – kao rukovodilac za E-learning, i Petar Pavlović – kao kompjuter ekspert.

 

__________

 

 

Na Pravnom fakultetu u Beogradu je u četvrtak i petak 25. i 26. maja 2006. godine održan sastanak povodom pripreme i realizacije TEMPUS projekta. Rad se odvijao u tri sesije: 1. sastanak radnog tima projekta, 2. sesija posvećena pripremi dela projekta za ‘učenje na daljinu’, 3. sesija posvećena analizi radnih verzija silabusa za sve predviđene predmete.

 Na sastanku radnog tima bili su prisutni predsednik Konzorcijuma TEMPUS projekta Prof. Dr Dejan Popović, rektor BU, rukovodilac projekta u ime PF u Mariboru (grantaplikant) Prof. dr Silvo Devetak, dekani i prodekani pravnih fakulteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i kontakt osobe sa ova tri fakulteta.

 Značajno mesto na sastanku je imalo pitanje mobilnosti, odnosno realizacija dela projekta vezana za posetu budućih predavača na TEMPUS ‘POGESTEI’ sa pravnih fakulteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu evropskim univerzitetima, koji su članovi Konzorcijuma.

 U Konzorcijumu se nalaze sledeće institucije iz EU: Pravni fakultet iz Maribora/Slovenija (grant applicant), Evropski univerzitet Viadrina, Pravni fakultet - Frankfurt/Nemačka, Univerzitet Insubria, Pravni Fakultet - Como/Italija, Univerzitet u Salcburgu, Pravni fakultet - Salzburg/Austrija, Univerzitet u Trstu, Fakultet političkih nauka - Trieste/Italija, Institut za etničke, regionalne i sociološke studije – ICERS/Slovenija, Institut za etničke i regionalne studije – ISCOMET/Slovenija.

 Najmanje osmoro koleginica i kolega s našeg Fakulteta (po dvoje za svaki modul) imaće mogućnost da provede nedelju dana na nekom od evropskih fakulteta iz sastava Konzorcijuma.

 

__________

 

 

Na Pravnom fakultetu Uni­verziteta u Beogradu održan je 5. i 6. decembra 2005. godine prvi oficijelni sastanak povodom dobijenog TEMPUS projekta ‘Post­graduate Studies For European Integration’.

Na sastanku su bili predstavnici članova Konzorcijuma sa pravnih fakulteta u Mariboru, Gracu, Nišu i Novom Sadu, Pravnog fakulteta u Frankfurtu (Oder), kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Trstu (Gorica). Sa našeg fakulteta su u radu skupa učestvovali prodekani prof. dr Aleksandra Jovanović i doc. dr Miodrag Jovanović, prof. dr Dragica Vujadinović, prof. dr Stevan Lilić, prof. dr Nebojša Jovanović, mr Milena Đorđević, mr Ivana Krstić, mr Tanasije Marinković i mr Vuk Radović.

Tokom intenzivnog dvodnevnog rada napravljeni su finalni dogovori o predmetima/kursevima i problemskim celinama/modulima koje će studijski program obuhvatiti, kao i o dužini studija, modalitetima i metodama rada.

Student bira predmete iz jednog modula plus 2 predmeta sa liste ostalih modula. Nakon ispunjenja svih obaveza predviđenih za dva semestra studija i još jednog semestara predviđenog za izradu i odbranu pismenog rada, student dobija diplomu LL.M. for European Integration i zvanje master. Uz to se dobija i dodatak diplomi (Diploma Supplement) u kojoj su opisani detalji programa i predmeti koje je student položio tokom studija. Svaki student ima obavezu da pohađa kurs praktičkih veština (pravna terminologija na engleskom, pisanje naučnih radova, upotreba interneta za istraživački rad, public speaking). Predviđeno je i pohađanje ovih poslediplomskih studija pomoću metoda učenja na daljinu (Distance Learning)

Priprema silabusa za pojedine predmete je dodeljena određenim nastavnicima sa fakulteta iz Beograda, Niša, Novog Sada i Trsta. Jedinstveni kurikulum studija, koji će na taj način biti izgrađen, treba da prođe akreditacionu proceduru po novom Zakonu o Univerzitetu Republike Srbije, kao i proceduru sticanja zajedničke diplome (joint degree) fakulteta koji učestvuju u izvođenju studijskog programa. Probno sprovođenje poslediplomskog kursa je planirano u okvirima treće godine trajanja TEMPUS granta, na sva tri pravna fakulteta u Srbiji, što znači tokom školske 2007/08. godine.

Planirano je da se i nakon isteka TEMPUS granta program regularno sprovodi svakako na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Studije će se obavljati na engleskom jeziku. Sadržaj studija je sledeći:

FIRST MODULE –
FOUNDATION AND PURPOSES OF THE EU INTEGRATION

1. The EU Constitutional law

2. Judicial protection in the EU

3. International private law in the con­text of the EU legal structure

4. Legal and socio-economic aspects of the integration of Serbia-Montenegro in the EU

SECOND MODULE –
BUSSINESS LAW AND THE EU INTEGRATION

1. Competition law and policy of the EU

2. Company law of the EU

3. The EU tax law

4. The EU monetary union and fi­nancial services

THIRD MODULE –
HUMAN RIGHTS AND
DEMOCRACY, RELATED TO THE EU INTEGRATION

1. Democracy, fundamental freedoms and human rights (Diversity and Representation of the groups’ interests in the EU)

2. The EC law on the elimination of discrimination

3. Labour and social law in the EU

4. EU enviromental law

FOURTH MODULE –
INTERNATIONAL ASPECTS OF THE EU INTEGRATION

1. The EU trade policy and the World

2. The EU neighbourhood law

3. Geopolitical perspective and consequences of the EU enlargement

4. Common foreign and security policy (CFSP) and common European security and defense policy (CESDP)