Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

O Fakultetu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale su rasadnik najprestižnijih stručnjaka, naučnika i nastavnika za celu bivšu Jugoslaviju. O istoriji i tradiciji Pravnog fakulteta više možete saznati u delu Istorijat>>

Fakultet je smešten u centru Beograda (www.beograd.org.rs), prestonici Republike Srbije (www.srbija.sr.gov.rs). Lokaciju Pravnog fakulteta u Beogradu na mapi grada naći ćete ovde>>

Zgrada Fakulteta izgrađena 1940. godine, dograđena je krajem veka, tako da Pravni fakultet danas raspolaže prostorom od blizu 15.750 m2. Fakultet ima deset amfiteatara (od kojih najveći, čuvena "petica", može da primi preko 1.000 slušalaca), desetak učionica i seminarskih soba, sudnicu za praktičnu nastavu, svečanu Salu za sednice, modernu Konferencijsku salu, jednu od najvećih pravnih Biblioteka u regionu sa 159.147 primeraka monografskih publikacija, i 359.643 svezaka serijskih publikacija, šezdesetak kabineta za nastavnike i saradnike koji su povezani u lokalnu računarsku mrežu i na Internet, računarski centar, studentsku računarsku laboratoriju, prostran studentski klub, nastavnički klub itd. mapa zgrade

Pravni fakultet u Beogradu okuplja u svom nastavničkom kolegijumu istaknute stručnjake za različite pravne discipline, kao i za niz drugih društvenih nauka (ekonomija, sociologija, filozofija, političke nauke, pravna istorija, itd.). Među njima, i danas kao i ranije, ima članova Akademije nauka, međunarodnih stručnih organizacija, uglednih imena u domaćoj i međunarodnoj naučnoj javnosti. Preko 100 nastavnika i saradnika koji danas izvode nastavu na Fakultetu možete upoznati u delu Nastavnici>>

Takođe, kao gosti u nastavi na Pravnom fakultetu časove i kurseve drže domaći i strani stručnjaci i profesori stranih univerziteta.

Po broju studenata Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najvećih u regionu, sa oko 8.000 studenata na osnovnim studijama, oko 1280 studenata na master akademskim studijama i oko 260 studenata na doktorskim akademskim studijama. Na studijama za inovaciju – specijalizaciju znanja iz različitih oblasti svake godine se upiše oko 50 polaznika. Informacije o svim oblicima studija, od upisa do diploma svih stepena, možete naći u delu Studije>> 

Pored nastavne delatnosti Fakultet ostvaruje naučno-istraživačke, nastavno-naučne i stručne aktivnosti u raznovrsnim oblicima (projekti, kursevi za inovaciju znanja, stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova, konsalting, naučne i stručne rasprave, akademska i stručna saradnja sa drugim institucijama i drugo), organizuje publikovanje rezultata, kao i drugih stručnih i naučnih radova svojih članova, fakultetskog časopisa Anali Pravnog fakulteta i drugih publikacija. Aktivnosti na tom planu možete videti u delu Naučni rad i publikacije>>

Delatnost i organizacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu regulisani su važećim zakonima i Statutom Pravnog fakulteta.

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta

Informator o radu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Pravilnik o pristupu podacima i evidenciji >>

Konkretne informacije o upravnim i stručnim organima, naučnim i stručnim telima i administraciji (stručnim službama) i njihovoj aktivnosti možete naći u delu Organizacija>>

Događaje na Pravnom fakultetu, značajne za Fakultet i njegove članove, kao i stručne aktivnosti nastavnika i saradnika izvan Fakulteta, redovno beleži Bilten Acta diurna>>

Život studenata na Fakultetu nije sveden samo na predavanja i ispite. Predstavu o raznovrsnim studentskim delatnostima izvan nastave daće vam pregled u delu Studentski život >>

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata. U školskoj 2018/2019. godini Fakultet je u skladu sa zakonskim obavezama pristupio izradi Izveštaja o samovrednovanju.  

 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.