Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Publikacije

Centar za izdavaštvo i informisanje organizuje objavljivanje knjiga, udžbenika i drugih stručnih i naučnih radova, izdavanje časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, štampanje ispitnih pitanja i obrazaca koji su potrebni studentima.

Pravni fakultet ima veoma bogatu izdavačku delatnost i svake godine objavi na desetine udžbenika, priručnika, monografija, zbornika, prevoda i drugih  knjiga koje su razvrstane u više tematskih edicija.

Nova internet prezentacija Centra za izdavaštvo i informisanje >>

Prodaja knjiga i štampanih materijala organizovana je preko fakultetske knjižare-skriptarnice (radno vreme 8-18 č, tel. 3027-728, suteren).

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - fakultetski naučni časopis, koji izlazi od 1953.godine, objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga itd. iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, sadržaj i rezime članaka objavljuju se i na engleskom jeziku, a godišnje međunarodno izdanje od 2006. izlazi na engleskom jeziku. Značajan broj tekstova je dostupan i u elektronskom obliku: Anali Pravnog fakulteta>>

Prodaja časopisa Anali Pravnog fakulteta: kontakt 8-15 časova, tel.3027-725, e-mail

Fakultetski zbornici – u okviru svoje izdavačke i naučno-istraživačke delatnosti Fakultet svake godine objavljuje jedan broj tematskih zbornika, zbornika radova nastalih u okviru strateškog projekta Fakulteta, zbornika tekstova sa pojedinih naučnih skupova i konferencija, itd. Mnogi od radova koji su sadržani u tim zbornicima su izuzetnog kvaliteta i značajno utiču na unapređenje nauke. Fakultet ih na ovaj način stavlja na uvid stručnoj i naučnoj javnosti, kako bi se povećala njihova vidljivost i uticaj, s obzirom na to da su štampane verzije zbornika obično teže dostupne široj publici. Fakultetski zbornici >>

Crimen, časopis za krivične nauke/Review for criminal justice - izdaju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo iz Beograda u saradnji sa Kriminološkom sekcijom SUKPTP. Objavljuje naučne članke, priloge, prevode kaznenih zakona, prikaze knjiga i tekstove o istoriji krivičnih nauka. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a objavljuje i tekstove istaknutih stranih i domaćih autora na svetskim jezicima sa rezimeima na srpskom. Izlazi tri puta godišnje (april, septembar i decembar). U elektronskom obliku dostupni su sadržaj svih brojeva i rezimei odn. abstrakti članaka: Crimen – časopis za krivične nauke >> E-mail Redakcije je crimen@ius.bg.ac.rs   

Zbornici na projektima koje finansira Ministrastvo nauke - U elektronskom obliku dostupni su svi tomovi kolektivnih monografija na projektima Stanje kriminaliteta u Srbiji (I-IV) i Kaznena reakcija u Srbiji (I-IX)

Bilten Acta diurna - Bilten događaja od značaja za Pravni fakultet i njegove članove, izlazi mesečno ili dvomesečno, sa detaljnim izveštajem o događanjima na Fakultetu, kao i stručnim aktivnostima nastavnika i saradnika izvan Fakulteta. Arhiva: Bilten Acta diurna>>

Studentska revija za privredno pravo je stručno-naučni elektronski časopis studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji izlazi dva puta godišnje. Sadržaj Revije čine prikazi usvojenih propisa ili predloga, najznačajnijih primera iz sudske prakse, kao i najbolji seminarski radovi u velikoj i dinamičnoj oblasti prava i privrede, s naročitim akcentom na proces regulacije tržišta. E-mail Redakcije ; Link za Studentsku reviju za privrednu pravo >>

Bilten Biblioteke se objavljuje tromesečno pored elektronskog i u papirnom izdanju i daje pregled prinovljenih publikacija u bogatom fondu Biblioteke Pravnog fakulteta. Bilten Biblioteke >>

 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.